Energielandschap in 2050

Hittegolven, droogte of fellere stormen. We voelen de effecten van de klimaatverandering steeds duidelijker. Om onze uitstoot drastisch te verminderen, moeten we dus af van vervuilende fossiele brandstoffen. We moeten overschakelen op een energiesysteem dat zoveel mogelijk draait op hernieuwbare bronnen (zoals zon, wind, biomassa en waterkracht). 

De Provincie creëert via gebiedsgerichte energieplanning het energielandschap van 2050 waarbij het energiesysteem zoveel mogelijk draait op hernieuwbare bronnen. 

Daarvoor gaan we geïntegreerd, gebiedsgericht en participatief aan de slag, zoals vastgelegd in de kernnota en planningkwadraat.

Hoe ziet het energielandschap er uit in 2050?

Via deze folder en deze video kom je te weten hoe het energielandschap er zal uitzien in 2050.

Een plaats in ons landschap

Om een nieuw energiesysteem te realiseren moeten ook de installaties en infrastructuren die nodig zijn om die energie te oogsten, op te slaan en om te slaan een plek krijgen in ons landschap. Het energiesysteem op regionaal niveau omvat de grotere hernieuwbare energieproductie - zoals windlandschappen of zonnevelden, en grotere vraag - zoals van een volledig bedrijventerrein of stadskern. Het doet dus geen uitspraken over zonnepanelen op gebouwen, warmtepompen of energetische renovaties. Dat is ook allemaal nodig maar gebeurt op het lokale vlak.

Voordelen

Een Energielandschap dat gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen biedt heel wat voordelen, zowel voor het klimaat, onze gezondheid, onze portemonnee én de lokale economie:

  • bij de omzetting tot nuttige energie komt er heel wat minder broeikasgas en fijn stof vrij
  • de prijs van elektriciteit uit windturbines en zonnepanelen is bij de laagste ter wereld
  • met eigen energiebronnen zijn we veel onafhankelijker van prijsschommelingen op de wereldmarkt. 

Visies voor landschappen

We werk(t)en ruimtelijke, geïntegreerde en gebiedsgerichte visies uit voor:

Stel een vraag