Warmte

Om een klimaatgezonde Provincie te worden, stappen we over van warmte uit fossiele brandstoffen naar warmte uit hernieuwbare energie (bv. bodemwarmte) of CO2-neutrale technieken (bv. restwarmte van een bedrijf). De Provincie Oost-Vlaanderen biedt ondersteuning aan lokale besturen, burgers en landbouwers om over te stappen op duurzame warmte.

Ondersteuning voor gemeenten

Opmaak warmtekaart, warmtezoneringsplan en transitievisie warmte

We begeleiden je bij de opmaak van een warmtekaart, warmtezoneringsplan of transitievisie warmte

  • Warmtekaart

Een warmtekaart of warmtekartering inventariseert de actuele warmtevraag en de mogelijke restwarmtebronnen. Via de website van Geopunt (energie > warmtekaart 2019) kan je tot op straatniveau zien hoeveel energie verbruikt wordt (warmtevraagdichtheid). In de Pan-European Thermal Atlas 4 vind je grote restwarmtebronnen terug.

  • Warmtezoneringsplan

Een warmtezoneringsplan geeft aan in welke wijken warmtenetten haalbaar zijn en waar de energiegebruikers zelf voor een oplossing moeten zorgen. Wat je ook kiest, door meteen werk te maken van een goede isolatie, ben je het beste voorbereid. Zo geef je als gemeente richting aan de warmtetransitie en kies je welke ingrepen waar moeten gebeuren. 

  • Transitievisie Warmte

De transitievisie warmte bouwt verder op het warmtezoneringsplan en zet grote lijnen uit om duurzame warmte in de gemeente of wijk tot stand te brengen. Tijdens dit proces bespreken we verschillende pistes om de renovatie te versnellen en een energietransitie te realiseren. We zetten stappen om een netwerkalliantie tot stand te brengen. In de transitievisie wordt duidelijk wie welke rol op zich kan nemen (bv. gemeente, distributienetbeheerder, private ontwikkelaar …), welke technische ruimtelijke maatregelen nodig zijn en hoe we dit kunnen vertalen in effectief beleid.

 

Meer info en aanvragen via het omgevingscontract of via ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be.

Leidraad warmtenetten

Een warmtenet is een ondergrondse circulatieleiding, aangesloten op een warmtebron (bv. een warmtecentrale of een grote fabriek met veel restwarmte), een grote ‘centrale verwarming’ als het ware. Daarop kunnen woningen, bedrijven, appartementen, scholen, ziekenhuizen en zelfs hele steden worden aangesloten voor verwarming én warm water.
Bovendien kan je een warmtenet zo organiseren dat de lokale meerwaarde terugvloeit naar de gemeente en haar inwoners. De leidraad warmtenetten biedt je een methodiek aan waarmee je zelf aan de slag kan voor de concrete aanpak van warmtenetprojecten.

Op zoek naar inspiratie?

  • Het project DOEN onderzoekt de mogelijkheden om restwarmte van bedrijven te gebruiken als verwarming.
  • Het project COBEN ondersteunt gemeenten bij het realiseren van duurzame energieprojecten met een lokale meerwaarde.

Principehandboek Energiewijken

Door het energievraagstuk op wijkniveau te bekijken kunnen we het elektriciteits- en warmteverhaal geïntegreerd aanpakken. Het ‘principehandboek voor energiewijken’ gaat hier dieper op in.

De transitie naar duurzame warmte brengt vaak grote en dure infrastructuurwerken met zich mee. Daarom is het belangrijk om de meest efficiënte duurzame warmtevoorziening op de juiste plek in te plannen. Meer info in het beleidskader Warmte.

Webinars 'Groene warmte in de praktijk'

Hoe ga je als lokaal bestuur aan de slag met groene warmte? Welke stappen doorloop je? Welke instrumenten zet je in? Je kreeg een antwoord op deze vragen tijdens webinars op 28 oktober en 16 november 2021.

Webinar Gemeente Evergem: van visie tot warmtezoneringsplan

Gemeente Evergem toont hoe kleinere gemeenten aan de slag gaan met groene warmte. De gemeente legt uit waarom en hoe zij een warmtezoneringsplan opmaakten. Ze geven je inzicht in wie de belangrijke partners zijn en wat je rol is als gemeente.

>> Herbekijk hier de webinar 

Webinar Stad Brugge: een warmtezoneringsplan als wegwijzer

Stad Brugge deelt inzichten over het proces dat de stad doorliep voor de opmaak van het warmtezoneringsplan. Je leert hoe de stad het warmtenet in de praktijk wil realiseren en welke drempels je hierbij kan ervaren. 

˃˃ Herbekijk hier de webinar 

Advies voor burgers

  • Informeer bij je gemeente wat ze doen rond duurzame warmte.
  • Vraag advies aan het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen hoe je je woning kan verwarmen met warmte uit CO2-neutrale technieken. 

Ondersteuning voor land- en tuinbouwers

De Provincie ondersteunt land- en tuinbouwers die het energieverbruik van hun bedrijf willen verduurzamen:

Stel een vraag