PRUP Ruien Centraal

Met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Ruien Centraal willen we van het gebied van de voormalige elektriciteitscentrale Ruien een bedrijventerrein van de toekomst ontwikkelen, dat klimaatneutraal is en past in de omgeving.

Het PRUP Ruien Centraal bestaat uit één deelplan en omvat:

 • de site van de voormalige elektriciteitscentrale;
 • het aanpalende betonverwerkend bedrijf;
 • buffer- en overgangszones.

De inhoudelijke basis voor het PRUP Ruien Centraal is de visietekst Ruien Centraal die de partners in 2020 samen opstelden. De volgende thema’s staan daarin centraal: 

 1. Inzetten op toekomstgerichte, intensieve multifunctionele watergebonden bedrijvigheid
 2. Ruien Centraal: een strategische zone voor energie op lokaal en internationaal niveau
 3. Robuust en veerkrachtig: toekomstgericht inbedden in de omgeving
 4. Gemeenschappelijke infrastructuur als ruggengraat van het systeem
 5. Wonen en verwante functies

We maken ook vier studies op:

 1. Het plan-milieueffectenrapport (plan-MER): studie naar de mogelijk gevolgen van het plan voor het milieu;
 2. Een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR): studie naar de mogelijke gevolgen van het plan voor de veiligheid;
 3. Een Beeldkwaliteitsplan (afgerond) :een instrument om de concrete inrichting van het gebied te bepalen;
 4. Een EHUBt studie (afgerond): studie naar de mogelijke energiehub functies van het bedrijventerrein. Een energiehub is een locatie waar energie wordt opgewekt, opgeslagen en verdeeld. 

Om de herontwikkeling sneller te laten verlopen, zijn al een aantal ontwikkelingen gerealiseerd voordat het definitieve PRUP is goedgekeurd. We noemen dat anticipatieve ontwikkelingen. Bij het verlenen van vergunningen, werd de vergunningsaanvraag steeds afgetoetst aan de 10 principes van het Brownfieldconvenant en aan de visie waarin die principes verder uitgewerkt zijn.

Actueel

Welke stappen zijn al gezet?

De PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) bundelt en bespreekt alle reacties uit het openbaar onderzoek. We verwachten een definitieve vaststelling van het PRUP in het najaar van 2024.

Timing

Het project loopt van september 2020 tot februari 2025. Wil je meer in detail weten hoe het planningsproces verloopt? Kijk dan de procesnota in. 

Budget

200 000 EUR

Partners

Dit planningsproces sluit aan bij een brownfieldconvenant. De Provincie Oost-Vlaanderen en de volgende partners zijn daarbij berokken:

 • Global Herpelgem NV
 • De Vlaamse Waterweg nv
 • Gemeente Kluisbergen
 • POM Oost-Vlaanderen
 • OVAM
 • Departement Omgeving
 • Agentschap Wegen en Verkeer

Gemeenten

Gemeente Kluisbergen

Stel een vraag