Wat is ruimtelijke planning?

Wil jij, net als iedereen, voldoende plaats om te wonen, werken en ontspannen?  Die ruimte is schaars. Een logische indeling van de kostbare ruimte dringt zich op, rekening houdend met jouw behoeften, maar ook met die van je kinderen en kleinkinderen.

De Provincie moet hierin, op basis van grondige kennis, de juiste keuzes maken. De Provincie luistert ook naar jou als gebruiker van de ruimte. Door verschillende belangen in kaart te brengen, krijgt de Provincie een goed zicht op wat nodig is. 

Hoe pakt de Provincie dit aan?

Participatie

De Provincie Oost-Vlaanderen voert studies en projecten uit en luistert ook naar de noden, ideeën en bekommernissen van de rechtstreeks betrokkenen. De Provincie brengt mensen bij elkaar, zoekt samen naar creatieve oplossingen en communiceert eerlijk. De Provincie zet daarom steeds vaker in op participatie.

Provincie als regisseur

De Provincie is een tussenniveau tussen Vlaanderen en de gemeenten. De gemeenten hebben sterke voeling met het lokale, terwijl Vlaanderen een algemeen kader opstelt met decreten. De Provincie is een regisseur die tussen deze verschillende niveaus actief is. Er is een nauwe samenwerking met de verschillende overheden, met respect voor elkaars bevoegdheden.

Projecten op maat

Projecten en thema’s staan centraal, bv. duurzame woonomgevingen, economische knooppunten en een mix van herbestemmingsmogelijkheden. Die projecten verlopen steeds via partnerschappen. De Provincie is hierbij coördinator of partner. Daarbij is de opbouw van een stevig netwerk noodzakelijk. Als coördinator maakt de Provincie werk van een projectstructuur en biedt ze project- en procescoördinatie aan, met aandacht voor participatie. De inbreng van uiteenlopende actoren en thematieken is zeer waardevol en brengt de Provincie op maat van het concrete gebied.

Bekijk de projecten.

#planningkwadraat

De rol van de Provincie is veranderd. Er is een transitie in de sector van ruimtelijke planning en van #planningkwadraat:

 • Dialoog opstarten
 • Projectmatig werken
 • De Provincie als regisseur
 • Aandacht voor participatie
 • Op maat van het concrete gebied

Meer info vind je in de Brochure #Planningkwadraat.

Concreet

De indeling van de ruimte legt de Provincie vast via enkele instrumenten, die vaak onderdeel zijn van een project:

 • Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS): de lange termijnvisie van de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie, rekening houdend met de visie op Vlaams niveau. De Provincie maakt momenteel de oefening om dit aan te passen aan de huidige maatschappelijke context. Lees meer over Oost-Vlaanderen 2050.
 • Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplanning (PRUP's): dit zijn bestemmingsplannen met voorschriften. Dit is de uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Die plannen zijn de basis van het vergunningenbeleid en komen in plaats van de bestaande bestemmingsplannen zoals Bijzonder Plannen van Aanleg (BPA’s) en het gewestplan.
 • Stedenbouwkundige verordeningen: dit zijn regels die de Provincie opstelt als aanvulling van andere decreten. Deze regels gelden binnen de provinciegrenzen of binnen een specifiek gebied.
 • De Provincie begeleidt gemeenten bij de opmaak van hun plannen en geeft daar ook goedkeuring/ advies voor:
  • Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen (GRS)
  • Gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (GRUP’s)
  • Gemeentelijke verordeningen

 

Nuttige links:

Stel een vraag