Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan beschrijft de langetermijnvisie van de ruimtelijke ontwikkeling van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het gaat om een visie op het gebruik van de ruimte voor maatschappelijke functies zoals wonen, werken en landbouw.

Drie beleidsniveaus werken ruimtelijke structuurplannen uit:

Het meest geschikte bestuursniveau beslist over de ruimtelijke ontwikkeling. De drie niveaus werken nauw samen om de structuurplannen op elkaar af te stemmen.

Het PRS houdt rekening met het Vlaamse beleid en is een referentiekader voor de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.

Aanpassingen

De Provincie heeft het PRS aangepast om rekening te houden met de veranderende noden van de maatschappij:

  • 2009: het beleidskader voor windturbines werd door de minister goedgekeurd op 25 augustus 2009.
  • 2012: herziening PRS met accenten op wonen en bedrijvigheid. Op 18 juli 2012 keurde de minister de tweede partiële herziening van het PRS goed.
  • 2016: Kernnota. Deze kernnota en bijhorende nog op te stellen beleidskaders zullen op termijn het PRS vervangen.
  • 2019: een nieuw Beleidsplan Ruimte met bijhorende beleidskaders zal op termijn het PRS vervangen.