Beleidsplan ruimte

Provincieraad trekt voorlopige vaststelling beleidsplan ruimte in

De Provincieraad besliste op 6 september 2023 om de voorlopige vaststelling van het ontwerp beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ in te trekken.

Die beslissing werd genomen op basis van de informele en formele reacties, waaruit werd geconcludeerd dat het ontwerp beleidsplan onvoldoende gedragen is.

Een beleidsplan blikt vooruit in de toekomst en schetst hoe een bestuur in de toekomst wil omspringen met de schaarse ruimte. De termijn van 90 dagen waarbinnen burgers, adviesinstanties, besturen, middenveldorganisaties, … zich konden uitspreken over het provinciaal beleidsplan voor Oost-Vlaanderen liep af op 19 juli 2023. Er werden iets meer dan 3000 reacties en adviezen ingediend. 

En nu?

Hoewel het ontwerp van het beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen’ heel wat opmerkingen kreeg, blijven de basisprincipes zoals die werden verwoord in het aanvankelijke voorontwerp van dat beleidsplan goedgekeurd op 7 april 2022, overeind.

Op basis van de principes uit dat voorontwerp zal gewerkt worden aan een nieuw ontwerp beleidsplan tegen 2027. De reacties en adviezen uit het afgelopen openbaar onderzoek zullen daarbij een belangrijke informatiebron vormen. Er zal bovendien voldoende tijd worden uitgetrokken voor een nieuw overleg- en inspraaktraject.

Hoe gaan we dat doen?

We zetten momenteel in op 2 sporen.

Enerzijds gaan we verder met de verwerking van de iets meer dan 3000 reacties uit het openbaar onderzoek. We analyseren de inhoud grondig en komen tot een synthese van alle reacties. Deze rapportering zal worden gedeeld met de provincieraad, de PROCORO, de betrokken collega’s binnen het provinciebestuur, de partnerbesturen en op deze website. 

Tegelijkertijd gaan we met de betrokken collega’s binnen het provinciebestuur evalueren hoe het voorbije traject is verlopen. We laten ons hierbij begeleiden door een externe partner. Uit deze evaluatie en uit de reacties van het openbaar onderzoek halen we de handvaten voor het vervolgtraject. Zo komen we tot een nieuw ontwerp beleidsplan in 2027.

Waarom een beleidsplan ruimte?

Als we in de toekomst voor iedereen kwalitatieve ruimte willen om te wonen, te werken en te leven, moeten we daar nu al over nadenken. Duurzaam en doordacht omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. Daarom werkt de Provincie aan een beleidsplan ruimte met een langetermijnvisie voor een duurzaam gebruik van de beperkte ruimte in Oost-Vlaanderen tot 2050. 

Daarvoor volgen we een uitgebreide procedure zodat we breed gedragen en goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren we op onderzoek, overleg en participatie.

Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijhorende beleidskaders zullen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen.

Heb je specifieke vragen? Bekijk dan de veel gestelde vragen.

Het plan

Op 7 april 2022 keurde de deputatie het voorontwerp van het beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ goed. 

Bekijk een korte en eenvoudige samenvatting van de strategische visie en de 3 beleidskaders volgens het voorontwerp aan de hand van kaarten, beeld en tekst:

Voorontwerp in detail

Wil je meer informatie of wil je dieper in detail op een bepaald thema ingaan? Bekijk het voorontwerp volledig:

Tijdens de opmaak van het plan onderzoekt de Provincie ook de effecten op het milieu.

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61