Milieueffecten

Het Plan-MER

Een procedure voor plan-milieueffectrapportage of kortweg plan-MER is een procedure om de mogelijke effecten van het beleidsplan ruimte op mens en milieu in kaart te brengen tijdens de opmaak van het plan:

  • Effecten op het milieu in de brede zin staan centraal. 
  • De effecten kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten als: lucht, bodem, water, mens, mobiliteit, biodiversiteit enzoverder. 

De lange termijnvisie van het beleidsplan ruimte kan via dit onderzoek op deze effecten anticiperen. 

Wil je weten wat de effecten zijn van beleidsplan op het milieu?

Meer informatie over milieueffectenrapportage vind je op de website van Omgeving Vlaanderen.

Openbaar onderzoek ontwerp plan-MER

Het openbaar onderzoek loopt van 21 april 2023 tot en met 19 juli 2023. Dan kan je reacties indienen over het ontwerp beleidsplan ruimte en over het ontwerp plan-MER.

Opmerkingen en adviezen kunnen aanleiding geven tot aanpassingen en aanvullingen aan het plan en het plan-MER. 

Wat vooraf ging

Het plan-MER is in 2021 van start gegaan.  In de zomer van 2021 kon je reageren op de kennisgevingsnota.

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61