De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Provincieraad

Datum

27-02-2019 14:00

Locatie

Provincieraadzaal

Documenten

Agendapunten

 1. Provincieraad – reglementering
  Vaststelling van het Huishoudelijk Reglement van de Provincieraad voor de legislatuur 2018 - 2024 en opheffing van het reglement van 18 november 2015, inwerkingtreding op 27 februari 2019
 2. Maatschappijen – POM Oost-Vlaanderen
  Actieplan en begroting 2019
  Kennisgeving
 3. Streekontwikkelingsbeleid
  Vzw ERSV Oost-Vlaanderen – vertegenwoordiging:
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduiding van 2 vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering
 4. Vernieuwd streekbeleid
  Overlegstructuur Zuid-Oost-Vlaanderen – vertegenwoordiging in de Regioraad:
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduiding van 3 effectieve en 3 plaatsvervangende vertegenwoordigers
 5. Vernieuwd streekbeleid
  Overlegstructuur Waas en Dender – vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur:
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduiding van 3 effectieve en 3 plaatsvervangende vertegenwoordigers
 6. Wonen – Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, regionale sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale kredietvennootschappen - vertegenwoordiging:
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduidingen en voordrachten cf. de tabel
 7. PEVA Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw
  Samenstelling Algemene Vergadering en Raad van Bestuur, voorzitterschap en eerste ondervoorzitterschap:
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - Algemene Vergadering: aanduiding van 15 vertegenwoordigers
  - Raad van Bestuur: voordracht van 13 vertegenwoordigers
  - voordracht van 1 kandidaat-voorzitter en van 1 kandidaat eerste ondervoorzitter
 8. Integraal Waterbeleid – patrimonium
  Waterloop OS172A, wachtbekken langsheen spoorlijn 50A te Lede
  Machtiging van de Deputatie tot het afsluiten van een erfpachtovereenkomst met Infrabel
 9. Integraal Waterbeleid – patrimonium
  Waterloop OS172A, wachtbekken langsheen spoorlijn 50A te Sint-Lievens-Houtem
  Machtiging van de Deputatie tot het afsluiten van een erfpachtovereenkomst met Infrabel
 10. Melsenbeek te Merelbeke
  Vestiging van erfdienstbaarheid van overgang
 11. Scheldemondraad – vertegenwoordiging
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduiding van de wnd. gouverneur en de gedeputeerde bevoegd voor Europese en internationale samenwerking
  - voordracht van 3 effectieve leden (provincieraadslid)
  - voordracht van 3 plaatsvervangende leden (provincieraadslid)
 12. EGTS Linieland van Waas en Hulst – vertegenwoordiging
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduiding van 1 effectief lid met bijkomende zetel in de Linieraad inclusief stemrecht
  - aanduiding van 1 plaatsvervangend lid met bijkomende zetel in de Linieraad inclusief stemrecht
 13. Vzw Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen – vertegenwoordiging
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger met stemrecht in de Algemene Vergadering
  - voordracht van 1 vertegenwoordiger met stemrecht in de Raad van Bestuur
 14. Vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord – vertegenwoordiging
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger met stemrecht in de Algemene Vergadering
  - voordracht van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger met stemrecht in de Raad van Bestuur
 15. Vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender – vertegenwoordiging
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger met stemrecht in de Algemene Vergadering
  - voordracht van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger met stemrecht in de Raad van Bestuur
 16. Vzw Regionaal Landschap Meetjesland – vertegenwoordiging
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduiding van 4 effectieve en 4 plaatsvervangende vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering
  - voordracht van 1 kandidaat-voorzitter voor de Raad van Bestuur
 17. Vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme – vertegenwoordiging
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduiding van 2 effectieve en 2 plaatsvervangende vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering
  - voordracht van 2 vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur
 18. Vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen – vertegenwoordiging
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduiding van 2 effectieve en 2 plaatsvervangende vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering
  - voordracht van 2 vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur
  - voordracht van 1 kandidaat-voorzitter voor de Raad van Bestuur
 19. Mobiliteit – fietssnelwegen
  Aanleg van een deel fietssnelweg te Erpe-Mere
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure, nationale bekendmaking en subsidieaanvraag
 20. Mobiliteit – fietssnelwegen
  Aanleg van een deel fietssnelweg te Oosterzele
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure, nationale bekendmaking en subsidieaanvraag
 21. APB domein De Gavers – financiën
  Goedkeuring van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 2018 en van het budget 2019
 22. APB domein De Gavers – vertegenwoordiging
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduiding van (hoogstens) 12 bestuurders
 23. Ruimte - Project “Oudenaarde Linkeroever”
  Goedkeuring van het “Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark”
 24. Financiën – Algemene Provinciebelasting
  Vaststelling van het besluit tot wijziging van het belastingreglement van 21 november 2018 inzake de Algemene Provinciebelasting 2019, inwerkingtreding daags na de bekendmaking
 25. OFP Pensioenfonds van de provincie Oost-Vlaanderen – vertegenwoordiging
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduiding van 8 vertegenwoordigers w.o. 2 gedeputeerden in de Algemene Vergadering
  - voordracht van 6 vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur
  - aanduiding van de voorzitter – gedeputeerde en zijn plaatsvervanger in de Algemene Vergadering
  - voordracht van de voorzitter – gedeputeerde en zijn plaatsvervanger in de Raad van Bestuur
 26. Hogeschool Gent - vertegenwoordiging
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - aanduiding van 2 vertegenwoordigers in de bestuurlijke geleding van het inrichtingsorgaan
 27. Patrimonium provincie en paraprovinciale instellingen - logistiek
  Levering van aardgas gedurende 3 jaar
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met Europese bekendmaking
 28. Patrimonium provincie en paraprovinciale instellingen – Logistiek
  Levering van groene elektriciteit gedurende 3 jaar
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met Europese bekendmaking
 29. Vzw Toerisme Oost-Vlaanderen – vertegenwoordiging
  - beëindiging van de huidige mandaten
  - voordracht van 2 gedeputeerden en 5 provincieraadsleden in de Raad van Bestuur
  - aanduiding van 2 gedeputeerden en 5 provincieraadsleden in de Algemene Vergadering
 30. Vraag van Greet De Troyer
  Economische ondersteuning/bevoegdheden, economische diensten en internationale betrekkingen én eventuele taak in het kader van de Brexit
 31. Vraag van Greet De Troyer
  Sociale versus reguliere economie, De Punt en De Pom
  Regio Zuid-Oost-Vlaanderen: succes/betrokkenheid lokale actoren, oorzaken, aanpak
 32. Vraag van Olaf Evrard
  Provinciehuis: voorlopige bescherming als monument, consequenties
 33. Vraag van Greet De Troyer
  PHTI Gent, Henleykaai – voorlopige bescherming als monument, consequenties
 34. Vraag van Greet De Troyer
  Vergunningenbeleid deputatie en ruimte voor beleidsvoering
 35. Vraag van Olaf Evrard
  Wagenpark deputatie
 36. Vraag van Christian Bauwens
  Provinciaal Dag- en Volwassenenonderwijs te Ninove
 37. Vraag van Greet De Troyer
  Neven- en herbestemming van kerken, project Kerk in het Midden, visie deputatie inzake taak provinciale promotor vs. Vlaams projectbureau (haalbaarheidsonderzoek) en inzake ruimere richtinggevende functie-invulling i.k.v. lokale behoeften
 38. Vraag van Bart Blommaert
  Bepaling bestek “de aankoop van elektriciteit met Oost-Vlaamse garanties van oorsprong voor hernieuwbare energie”, protectionistisch strijdig beleid?
 39. Vraag van Karlijn Deene
  Erkenning van moskeeën – onderzoeksrapport
  Reactie deputatie op resultaten onderzoek en de geplande Vlaamse beleidsinitiatieven?
 40. Vraag van Bart Blommaert
  Vertegenwoordiging in sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak Wetteren, verklaring koerswending
 41. Vraag van Bart Blommaert
  Vermeend misbruik uit rancune, pesterijen en verspillingen door PTI Ninove, precisering feiten en aanpak problematiek
 42. Vraag van Kenneth Taylor
  Ondersteuning gemeenten op vlak van klimaatmaatregelen, nood aan expertise