De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Provincieraad

Datum

27-05-2020 14:00

Locatie

Agendapunten

 1. Provincieraad – samenstelling
  Provincieraadslid Eric Scheire: kennisgeving einde verhindering
  Akteneming van de beëindiging van de periode van verhindering en van de heropname van het mandaat
 2. Provincieraad – samenstelling
  Samenstelling fracties en commissies
  Kennisneming van de actualisering van de samenstelling van de N-VA-fractie en van de commissie(s)
 3. Toevoeging bij spoedeisendheid aan de agenda
  Voorstel van motie inzake het behoud van de voorziene investeringsmiddelen voor de spoorverbinding L204 tussen Gent en Terneuzen
 4. Maatschappijen
  POM Oost-Vlaanderen
  Aanstelling commissaris-revisor
 5. Erediensten - Islamitische Gemeenschap Tevhid Camii te Gent
  Akteneming van het budget 2020 en van het verslag/de conclusies “betrokkenheid bij de lokale gemeenschap”
 6. Erediensten - Islamitische Gemeenschap Kevser Moskee te Aalst
  Akteneming van het budget 2020 en van het verslag/de conclusies “betrokkenheid bij de lokale gemeenschap”
 7. Erediensten- Islamitische Gemeenschap Hicret Camii te Sint-Niklaas
  Goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025
 8. Flankerend onderwijsbeleid
  Het Beroepenhuis vzw:
  - Goedkeuring van de statuten
  - Aanduiding van 1 vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
  - Voordracht van 1 vertegenwoordiger in het Bestuursorgaan
 9. Kiempunt campus Buggenhout
  - Verlenging Scholengemeenschap basisonderwijs Dendermonde/Buggenhout, ingangsdatum 01 september 2020
  - Aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Beheerscomité
 10. Kiempunt campus Eeklo en Kiempunt campus Assenede
  - Verlenging van de Scholengemeenschap basisonderwijs Meetjesland, ingangsdatum 01 september 2020
  - Aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Beheerscomité
 11. Provinciale scholen secundair onderwijs
  Verlenging Scholengemeenschappen secundair onderwijs en opheffing Scholengemeenschap Denderleeuw – Ninove, ingangsdatum 01 september 2020
 12. Logistiek - Tankkaarten dienstwagens
  Goedkeuring beroep op de raamovereenkomst gesloten door de Aankoopcentrale Facilitair Bedrijf
 13. Patrimonium – Waterloop 739a te Deinze
  Verlegging waterloop i.k.v. nieuwe verkaveling
  Goedkeuring van de proces-verbalen van opmeting en machtiging van de Deputatie de provincie in rechte te vertegenwoordigen
 14. Patrimonium – Leopoldskazerne
  Verkoop van grond met opstallen
  Goedkeuring van de authentieke koopakte inclusief verkoopprijs en machtiging van de Deputatie tot het stellen van alle verdere uitvoeringshandelingen
 15. Waalse Krook cvba – voorbereiding Algemene Vergadering van 02 juni 2020
  - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
  - Vaststelling van het mandaat = goedkeuring van de voorstellen
 16. WMD-jaaractieplan 2019
  Extra taakstellingen en evaluatie
  Kennisneming
 17. Recreatiedomeinen – Provinciaal domein De Gavers
  Jaarrekening en jaarverslag 2019
  Verlenen van gunstig advies
 18. Recreatiedomeinen – Provinciaal domein De Gavers
  Sluiting vereffening 31 maart 2020:
  - Goedkeuring van het vereffeningsverslag van 07 mei 2020
  - Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de vereffenaars voor resp. hun mandaat/hun opdracht
  - Afsluiting van de vereffening
  - Overdracht van het resterende netto-actief aan het provinciebestuur
 19. Voorstel van motie
  Het behoud van de voorziene investeringsmiddelen voor de spoorverbinding L204 tussen Gent en Terneuzen
 20. Vraag van Peter Hertog, ingediend door Bruno Matthys
  Situatie contractuelen in tijdelijke werkloosheid
 21. Vraag van Bruno Matthys
  Ecologische ramp Schelde-water: reactie en aanpak provincie
 22. Vraag van Bruno Matthys
  Sociale aanpak Corona-crisis provincie Oost-Vlaanderen cf. aanpak provincie West-Vlaanderen
 23. Vraag van Bruno Matthys
  Meting stilte in de Moervaartvallei
 24. Vraag van Peter Hertog, ingediend door Bruno Matthys
  Provinciale domeinen en verschillende aanpak inzake opening/openingsmodaliteiten
 25. Vraag van Olaf Evrard
  Organisatie zomerscholen
 26. Vraag van Greet De Troyer
  Provinciale herbruikbare mondmaskers “Iedereen mee!” voor personeel en provincieraadsleden?
 27. Vraag van Olaf Evrard
  Laptops vzw Digital for Youth
 28. Vraag van Lena Van Boven
  PCVO Coronamaatregelen in het volwassenenonderwijs
 29. Vraag van Vera De Merlier
  Groepsaankoop van 100% binnenlandse groene stroom en aardgas
 30. Vraag van Greet De Troyer
  Provinciehuis nu/Leo toekomstig en Provincieraad versus post-Corona/-Covid19
 31. Vraag van Bart Vermaercke
  Aankoop mondmaskers
 32. Vraag van Kenneth Taylor
  Ondersteuning gemeenten in de kosten voor de aankoop van mondmaskers
 33. Vraag van Greet De Troyer
  Intern crisiscommunicatieplan provincie – evaluatie en toekomstig beleid?
 34. Vraag van Bart Blommaert
  Visie op personeelsbeleid
 35. Vraag van Koen Roman
  Grondwaterbemalingen bij bouw- en infrastructuurwerken
 36. Vraag van Bruno Matthys
  Stilzwijgen provinciebestuur en gouverneur betreffende problematiek grensovergang Nederland
 37. Vraag van Bruno Matthys
  Buitenlandse pensioenrechten grensarbeiders/inkomenscompensatie zelfstandigen
 38. Vraag van Bruno Matthys
  Mondmaskers