PRUP EHUBt Balgerhoeke

In het stedelijk gebied van Eeklo is er nood aan ruimte voor (regionale) bedrijvigheid. De Provincie werkt samen met de stad Eeklo, Veneco en het Agentschap Wegen en Verkeer om een regionaal bedrijventerrein in Balgerhoeke mogelijk te maken. Het doel is om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren met als bijkomende functie een energiehubt of EHUBt.

Een EHUBt is een plaats waar verschillende soorten energie-infrastructuren samenkomen. Denk aan zonne-energie, windmolens en warmte-energie. De energie wordt op die plek verzameld, opgeslagen en omgevormd. Deze wordt vervolgens geleverd aan het bedrijventerrein zelf, de omliggende buurt en het net.

Om een gemengd regionaal bedrijventerrein dat ook de rol van EHUBt opneemt mogelijk te maken maakt de Provincie het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) EHUBt Balgerhoeke op. 

Actueel

  • Van maandag 13 februari 2023 tot en met donderdag 13 april 2023 organiseerden we een inspraakperiode (publieke raadpleging) over de startnota. Op het infomoment van 7 maart 2023 gaven we uitleg over het plan en het planningsproces. Kon je er niet bij zijn? En wil je graag een woordje uitleg? Bekijk de brochure, de uitleg van het infomoment van 7 maart 2023 of het verslag over dit infomoment
  • We kregen tijdens de inspraakperiode meerdere opmerkingen en adviezen, die we verwerkten in een scopingnota. Deze nota werd op 26 oktober 2023 goedgekeurd door de Provinciale Deputatie en vervangt de startnota.
  • Om de impact op de landbouw in kaart te brengen maakte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in de zomer van 2023 een Landbouweffectenrapport (LER) op. 
  • Op donderdag 11 april 2024 keurde de deputatie het voorontwerp van het PRUP goed. Hiervoor en voor het bijhorende ontwerp-PlanMER wonnen we advies in van verschillende adviesinstanties.
    De verschillende documenten van het voorontwerp PRUP en het ontwerp PlanMER zijn te vinden op het digitale platform stedenbouwkundige Informatie (DSI).
  • Inspraakmomenten:
    • Een grootschalig inspraakmoment organiseren we opnieuw tijdens het openbaar onderzoek (najaar 2024).
  • Benieuwd naar alle volgende stappen en de timing? Bekijk de procesnota of de algemene uitleg over een PRUP procedure.

Timing

12 december 2019 - voorjaar 2025 (onder voorbehoud)

Budget

190 000 EUR 

Partners

Stad Eeklo, Veneco, Agentschap Wegen en Verkeer

Gemeenten

Eeklo

Nieuwsbrief PRUP EHUBt Balgerhoeke

Stel een vraag