Onderzoeken

Aquathermie

Rivieren, kanalen en grote waterplassen, maar ook waterzuiveringsstations en de riolering vormen een enorme duurzame warmtebron die tot nu toe amper ontsloten is. Deze warmte uit water noemen we aquathermie. De Provincie bracht het warmtepotentieel van waterlopen, -lichamen en riolering in kaart. 

Ecosysteemdiensten

Met de studie ecosysteemdiensten (waterzuivering, luchtzuivering, voedselproductie,…) wil de Provincie een zicht krijgen op de voordelen van open gebieden voor de mens. Door deze ecosysteemdiensten te integreren in het toekomstige Beleidsplan Ruimte, krijgen we een genuanceerd beeld van de waarde van open gebieden en waarom het belangrijk is om deze te behouden. Ecosysteemdiensten zijn de sleutel om het thema 'robuuste en veerkrachtige ruimte' op de agenda te plaatsen. 

Analyse bedrijventerreinen

De voorspelde demografische groei brengt ook economische ontwikkelingen en een toenemende vraag naar productie(ruimte) en voorzieningen met zich mee. De vraag is hoe we deze toenemende behoefte ruimtelijk beantwoorden.

Oost-Vlaanderen telt heel wat bedrijventerreinen. De 'Ruimtelijke kenmerken van bedrijventerreinen' analyseert en typeert de bestaande bedrijventerreinen en brengt hun mogelijkheden binnen een circulaire samenleving in kaart.

In de studie 'Raming van de ruimtevraag voor niet-verweefbare bedrijvigheid’ maakt de Provincie een prognose van ruimte die in de toekomst nodig is voor bedrijven die exclusief op een bedrijventerrein thuishoren. Er worden verschillende scenario’s qua verwevings- en verdichtingsmogelijkheden in rekening gebracht. De prognose wordt ook verfijnd naar economische deelruimten binnen de provincie.  

In het kader van bovenstaande onderzoeken organiseerde de Provincie een studiemoment voor de Oost-Vlaamse gemeenten. Tijdens het webinar 'Bedrijvigheid & Ruimte - Transitie naar een circulaire samenleving' stelden we nieuwe studieresultaten rond bedrijvigheid en ruimte en cases over circulariteit en ruimte, locatiebeleid en efficiënt ruimtegebruik voor. 

Woonregio's

De Provincie wil het bovenlokale vraagstuk van wonen en demografische groei opnemen in haar Beleidsplan. Wonen en verhuizen beperken zich niet tot een gemeente maar spelen zich af in regio’s. Aan de hand van een kwantitatieve studie woonregio's onderzocht de Provincie de woonregio's in Oost-Vlaanderen en vergeleek deze met de pendelregio’s. Daaruit blijkt alvast dat bij het kiezen van een nieuwe woonplaats de verhuisafstand kleiner is dan de afstand die we dagelijks willen afleggen naar het werk. Tot slot onderzocht de studie per woonregio de woonbehoeften in Oost-Vlaanderen aan de hand van de bevolkings- en huishoudensprognoses voor de periode 2018-2035.

Studie knoop- en voorzieningenwaarde verfijnd voor Oost-Vlaanderen

In functie van haar Beleidsplan Ruimte verfijnde en hertekende de Provincie de gekende kaart met knoop- en voorzieningenwaarde (op Vlaamse schaal) voor Oost-Vlaanderen. ‘Nabijheid en bereikbaarheid’ is immers één van de vier ruimtelijke principes in onze strategische visie.

De knooppuntwaarde geeft een beeld van de duurzame bereikbaarheid van een plek en de voorzieningenwaarde geeft de nabijheid van voorzieningen als een basisschool, apotheek, dokter en winkel aan. De Provincie maakte deze berekeningen voor elke kwart hectare van Oost-Vlaanderen.

Ruimtelijk profiel voor 357 Oost-Vlaamse woonconcentraties

De studie woonconcentraties brengt de morfologische kenmerken, de omgevingswaarde en de plaats- en voorzieningenwaarde van elke woonconcentratie in beeld. Het vormt één van de bouwstenen voor het toekomstig ruimtelijk beleid van de Provincie. Het biedt ondersteuning om bovenlokaal te bepalen hoe woonconcentraties ruimtelijk verder kunnen ontwikkelen. Welke kernen kunnen bijkomende woningen, voorzieningen ... opvangen? Waar in Oost-Vlaanderen moet er ingezet worden op bereikbaarheid? Is de relatie van de kern met de omliggende open ruimte van cruciaal kwalitatief belang om te behouden?

  • Dit onderzoek is afgelopen. Opgelet, deze studie is gebaseerd op contouren op kaart uit het Ruimterapport van 2018. Het beleidsplan ruimte werkt intussen verder op basis van contouren uit het Ruimterapport 2021 en hanteert het begrip ‘bebouwingsconcentratie’ in plaats van ‘woonconcentratie’.
  • Meer info? Verdiep je in de studie woonconcentraties, bekijk het samenvattend filmpje en/of download de studierapporten (morfologie, waarden, PRS) en overzichtskaarten.

Klimaatplan

De Provincie streeft via het Klimaatplan naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen in 2040. Oorspronkelijk lag de deadline op 2050. De nieuwe doelstellingen en uitdagingen van het klimaatplan integreren we in het beleidsplan Ruimte dat momenteel wordt opgemaakt.

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61