GeWOONtebreker

Wil je weten of er draagvlak is voor meer trage verplaatsingen of gedeelde ruimtes in jouw stad? Of is dit draagvlak er, maar weet je niet hoe je nu verder moet? Wil je aan de slag met de bewoners van jouw wijk, maar weet je niet hoe je dit best aanpakt? 

Met geWOONtebreker zetten we een participatief traject op dat zoekt naar duurzame gedragsveranderingen in de woonomgeving waarbij we streven naar een toekomstgericht beleid.

We leggen de focus bij de trajecten op:

 • Densiteit: Hoe kunnen we woongebieden versterken en de ruimte beter gebruiken zonder in te boeten aan levens- en woonkwaliteit?
 • Collectiviteit: Hoe kunnen burgers zich organiseren zodat ze meer kunnen delen? Dit kan gaan over buitenruimte, maar evenzeer over auto’s of een grasmachine.
 • Slimme locatie: Hoe kunnen burgers meehelpen om de gemeente zodanig te organiseren dat iedereen vlot toegang heeft tot scholen, winkels, ontspanningsmogelijkheden e.d.?

Projectinhoud en verloop

Je geeft bij jouw inschrijving alvast de grote lijnen weer van de inhoud van het traject. Weet je niet zeker of jouw traject past binnen geWOONtebreker? Neem contact met ons op, wij helpen je op weg.

Wil je samenwerken met een ander lokaal bestuur of een andere partner? Dat kan zeker! Vul dit aan op het inschrijvingsformulier. 

 1. Doelstelling: We bepalen samen wat we met het participatieproces willen bereiken en in welke zone. Verder kiezen we één thema of focus waarmee we aan de slag gaan.
 2. Participatiegraad: We bepalen welk niveau van participatie aangewezen is voor de doelstellingen van jouw traject.
 3. Doelgroep: We brengen de verschillende belanghebbenden in kaart.
 4. Praktische afspraken: We maken afspraken over o.a. de timing, de communicatiestrategie, participatiemethodieken, rollen en locaties. We vragen het engagement van het college om mee in te stappen in het proces, middelen te voorzien en kansen te creëren om tot verandering te komen.
 5. *Organisatie participatie: We vragen de gemeente of de woonmaatschappij om de praktische kant van participatiemomenten en de communicatie hierover op te pakken, de Provincie helpt bij de organisatie.
 6. *Evaluatie: Na het traject evalueren we hoe alles verlopen is, wat we bereikt hebben en kijken we hoe geWOONtebreker verder opgevolgd kan worden.
 7. *Beleidsaanbevelingen en/of inspiratienota: Het participatiebureau bundelt de resultaten van het traject in een nota. De inhoud van de nota zal afhangen van het gelopen traject. 

*Stappen 5 tot en met 7 doorlopen we tijdens en na het traject.

Prijs

De prijs is afhankelijk van de opzet en grootte van het traject. Het maximumbedrag is 15 000 EUR per traject. De stad of gemeente voorziet 1/3 van de kostprijs via het omgevingscontract, de woonmaatschappij krijgt hiervoor een factuur en de Provincie draagt het resterende deel bij. Met deze bijdrage wordt de ondersteuning van het participatiebureau bekostigd. 

Praktijkvoorbeelden

Op zoek naar inspiratie? Wil je weten welke trajecten we in het verleden hebben gelopen? Hieronder vind je een overzicht van afgeronde trajecten:

 • Wetteren: Wetteren zet in op een aangenaam, leefbaar centrum en zet in het geWOONtebrekertraject in op  'Verplaatsingsgedrag van en naar het centrum'. Uit de online burgerbevraging (meer dan 1000 respondenten) blijkt dat een meerderheid van de burgers de auto wil laten staan en vaker op de fiets wil springen wanneer er meer groenvoorzieningen in en rond het centrum zijn.
  • Praktijkervaring gemeente Wetteren:  Hoe versterk je participatietrajecten? Hoe betrek je burgers en ondernemers nog meer? Hoe zet je hen aan tot actie? Hoe organiseer je fysieke of digitale participatiemomenten met grotere opkomst?
 • Lokeren: De sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk in Lokeren wil inzetten op intergenerationeel wonen. Via een bevraging worden wensen en knelpunten bij intergenerationeel wonen in kaart gebracht.
  • Praktijkervaring Tuinwijk Lokeren: Hoe zorg je ervoor dat bewoners van verschillende leeftijdsgroepen goed samen kunnen wonen in een intergenerationele wijk? Wat kun je als huisvestingsmaatschappij doen en hoe kan de gemeente hierbij helpen? Welke ondersteuning hebben bewoners nodig en hoe kan de ruimte deze groepen samenbrengen?
 • Evergem en Zelzate: De Provincie werkt aan de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare en duurzame energie. Eén van de pijlers daarbij is de aansluiting op een warmtenet. Momenteel worden enkel nieuwbouwprojecten of grote units aangesloten. Maar we willen ook de burger laten aansluiten op het warmtenet zodat iedereen kan genieten van duurzame restwarmte van een fabriek of verbrandingsoven uit de buurt. Om dit te realiseren is vooronderzoek nodig. Daarom gaan we aan de slag met gemeenten die al een warmtezoneringsplan en/of visie hebben en een concreet plan om een warmtenet aan te leggen. Samen met de gemeenten Evergem en Zelzate voert de Provincie een technisch, financieel en gedragsonderzoek. Voor dit derde luik werd een beroep gedaan op de geWOONtebrekertrajecten.
  • Praktijkervaring Evergem en Zelzate: Wat moet je doen om klaar te zijn voor een warmtenet in jouw straat? Hoe kan je nu al bepaalde ingrepen doen? Hoe zou een eventueel warmtenet in jouw gemeente lopen? Wat hebben bewoners nodig om aan te kunnen sluiten op een warmtenet? Hoe staan de inwoners van Evergem en Zelzate tegenover de aanleg van een warmtenet? Waar moet je op letten in de communicatie rond de aanleg van een warmtenet?

Meer info

Herbekijk het webinar geWOONtebreker van 17 maart 2022.

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61