GeWOONtebreker

Wordt jouw gemeente of stad pionier in het veranderen van het woongedrag van haar inwoners? GeWOONtebreker is een participatief proces dat zoekt naar een duurzame gedragsverandering op vlak van wonen. Ze biedt het model en de handvaten voor een duurzaam en toekomstgericht lokaal woonbeleid.

Inhoudelijk kan het proces over veel aspecten gaan:

  • Densiteit: Hoe kunnen burgers elkaar warm maken om dichter bij elkaar te wonen en de ruimte beter te gebruiken? Dit zonder in te boeten aan levens- en woonkwaliteit.
  • Collectiviteit: Hoe kunnen burgers zich organiseren zodat ze meer gaan delen? Dit kan gaan over buitenruimte, maar evenzeer over auto’s of een grasmachine.
  • Slimme locatie: Hoe kunnen burgers meehelpen om de gemeente zodanig te organiseren dat iedereen vlot toegang heeft tot scholen, winkels, ontspanningsmogelijkheden ...

Projectinhoud en verloop

  1. Doelstelling: Wat willen we met het participatieproces bereiken? Welke zone nemen we onder de loep? Welke dimensie willen we onderzoeken? We bepalen één thema of focus waarmee we aan de slag kunnen gaan.
  2. Participatiegraad: Welke participatiegraad willen we bereiken? Informeren, raadplegen, adviseren, co-creatie, meebeslissen of zelfbestuur, dat bepalen we samen.
  3. Doelgroep: We brengen de verschillende belanghebbenden samen in kaart.
  4. Praktische afspraken: Afspraken over de timing, de communicatiestrategie, participatiemethodieken, rollen en locaties worden opgenomen in een draaiboek. Aan het college wordt het engagement gevraagd om mee in te stappen in het proces, middelen te voorzien en kansen te creëren om tot verandering te komen. De gemeente staat zelf in voor de praktische organisatie van de participatiemomenten en communiceert naar haar inwoners.
  5. Uitrol participatie: Op het terrein, online of offline, organiseren we participatiemomenten. Eigen gemeentelijke participatiemedewerkers kunnen hierbij actief betrokken worden.
  6. Evaluatie: Na afloop volgt een debriefing en een evaluatie, bijvoorbeeld op basis van een vragenlijst.
  7. Beleidsaanbevelingen bundelen in een inspiratienota: We bundelen de resultaten in een inspiratienota met aanbevelingen voor het woonbeleid van de gemeente en met een link naar lopende plannen. Dit kan ook resulteren in concrete acties. 

Prijs

De prijs is afhankelijk van de opzet van het proces, of het een klein of groter traject is. Het maximaal bedrag is 10 000 EUR per proces. De gemeente betaalt 1/3 van deze kosten. Ook workshops en toelichtingen kunnen we op vraag voorzien.

Alle Oost-Vlaamse gemeenten die een omgevingscontract hebben, kunnen dit proces starten.

Deelnemende gemeenten

Wetteren: Wetteren zet in op een aangenaam leefbaar centrum door te kiezen voor een inhoudelijke focus 'Verplaatsingsgedrag naar het centrum'. Er is aandacht voor minder C0²-uitstoot en kindvriendelijke verplaatsingen. Koning auto krijgt een minder prominente plaats, duurzame verplaatsingen en veilige oversteekplaatsen krijgen voorrang. Daarnaast wordt er voor meer functieverweving en groen/blauw gegaan. 

Meer info

Meer weten over wat geWOONtebreker inhoudt? Herbekijk de webinar of neem contact op via wonen@oost-vlaanderen.be.

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 71 40