De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Watertoets

Wanneer doet de Provincie een watertoets?

Heb je bouwplannen? Dan moet de Provincie beoordelen via een watertoets of het project geen schadelijk effect heeft op het watersysteem als het project in een stroomgebied ligt van een waterloop die de Provincie beheert, en voldoet aan één van volgende criteria:

  • het project ligt in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied,
  • het project ligt op minder dan 10 meter van de waterloop,
  • de bijkomende verharding is groter dan 1000 m².

Waar moet mijn project aan voldoen?

Indien er een watertoets nodig is door de Provincie, bekijk dan voor je je vergunningsaanvraag indient in het omgevingsloket het provinciaal beleidskader wateradviezen na. Hierin kan je opzoeken of er bovenop de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater rekening moet houden met specifieke aandachtspunten.

Het provinciaal beleidskader wateradviezen omvat een gebiedsdekkende, indicatieve normenkaart, die rekening houdt met de bodemeigenschappen en het overstromingsrisico van elk stroomgebied. Op deze kaart kan je controleren of de dimensioneringsgetallen voor de infiltratie volstaan of moeten worden aangepast voor jouw project. Deze normenkaart kan je raadplegen via het geoloket ‘Waterlopen’, of kan je als professional in je eigen GIS-systeem integreren via een WMS-webservice. Hulp nodig? Raadpleeg je GIS-coördinator of de handleiding van je GIS-software.

Daarnaast vind je in het beleidskader ook wanneer je hergebruik in rekening mag brengen, welke voorwaarden de Provincie oplegt voor overstromingsveilig bouwen, hoe je verlies aan ruimte voor water moet compenseren, welke aandachtspunten er zijn bij projecten in de onmiddellijke omgeving van een gerangschikte waterloop enzovoort.

Als je je vergunningsaanvraag hebt ingediend via het omgevingsloket, zal de vergunningverlener advies vragen aan de Provincie in het kader van de watertoets.

Heb je na het doornemen van het provinciaal beleidskader toch nog vragen over hoe je het waterverhaal binnen jouw project aanpakt? Neem dan zeker contact op. 

Beplanting langs een waterloop

Als je project nieuwe beplanting langs de waterloop voorziet, hou er dan rekening mee enkel bomen en struiken te planten waarvan de beworteling de stabiliteit van de oever garandeert.

Onder andere volgende soorten zijn een goede keuze: zwarte els (Alnus glutinosa), es (Fraxinus excelsior), Spaanse aak of veldesdoorn (Acer campestre), rode kornoelje (Cornus sanguinea), hazelaar (Corylus avellana), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), sleedoorn (Prunus spinosa), schietwilg (Salix alba), waterwilg (Salix caprea), bittere wilg (Salix purpurea), katwilg (Salix viminalis), kraakwilg (Salix fragilis), amandelwilg (Salix triandra), Gelderse roos (Viburnum opulus).

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66