Watertoets

Wanneer geeft de Provincie een wateradvies?

Heb je bouwplannen? Dan moet de Provincie via een wateradvies beoordelen of het project geen schadelijk effect heeft op het watersysteem als het project in een stroomgebied ligt van een waterloop die de Provincie beheert, en voldoet aan één van volgende criteria:

 • het project ligt in een overstromingsgevoelig gebied (fluviaal  of pluviaal)
 • het project ligt op minder dan 10 meter van de waterloop,
 • de bijkomende verharding is groter dan 1000 m².

Waar moet mijn project aan voldoen?

Vanaf 2 oktober is de nieuwe Hemelwaterverordening van 2023 van kracht: alle aanvragen die vanaf 2 oktober in het omgevingsloket worden ingediend, moeten voldoen aan deze nieuwe verordening. De provincie heeft, naar aanleiding van deze nieuwe regels, ook haar beleidskader aangepast.

Indien er een watertoets nodig is door de Provincie bekijk dan, voor je je vergunningsaanvraag indient in het omgevingsloket, het provinciaal beleidskader wateradviezen. Hierin kan je opzoeken of je, bovenop de nieuwe Hemelwaterverordening van 2023, rekening moet houden met specifieke aandachtspunten.

Het provinciaal beleidskader wateradviezen omvat een gebiedsdekkende, indicatieve normenkaart die rekening houdt met de bodemeigenschappen en de bijhorende infiltratiecapaciteit op het grondgebied van onze provincie. Op deze kaart kan je controleren of de dimensioneringsgetallen voor de infiltratie volstaan of moeten worden aangepast voor jouw project. Je kan de kaart raadplegen via het geoloket waterlopen.

Het beleidskader bevat ook een bijlage met technische richtlijnen waarin wordt uitgeschreven:

 • hoe je een alternatieve dimensionering van een bronmaatregel kan aantonen via een onderbouwd model;
 • waaraan infiltratieproeven en grondwatermetingen moeten voldoen;
 • wat beschouwd wordt als infiltratieoppervlakte en buffervolume van een bronmaatregel;
 • welke informatie je aan je dossier moet toevoegen als je gebruik wil maken van een collectieve voorziening.

 

Daarnaast vind je in het beleidskader ook:

 • wanneer je hergebruik in rekening mag brengen;
 • welke voorwaarden de Provincie oplegt voor overstromingsveilig bouwen;
 • hoe je verlies aan ruimte voor water moet compenseren;
 • welke aandachtspunten er zijn bij projecten in de onmiddellijke omgeving van een gerangschikte waterloop;
 • enzovoort.

Tijdlijn

Als je je vergunningsaanvraag hebt ingediend via het omgevingsloket, moet de vergunningverlener in sommige gevallen advies vragen aan de Provincie in het kader van de watertoets.

In sommige dossiers is de bijkomende verharding groter dan 1 ha of ligt er een waterloop in het projectgebied. Voor deze complexe dossiers is de dienst Integraal Waterbeleid beschikbaar voor een voorafgaand overleg. Dit betekent dat je contact neemt met de dienst waterbeleid vóór de opstart van de formele procedure.

Eens de procedure is gestart, is dit niet mogelijk. Tijdens de lopende procedure verleent de dienst Integraal Waterbeleid geen tussentijds informeel advies, ook niet bij wijzigingsverzoeken.

Indien een dossier een ongunstig wateradvies krijgt, wordt daarin gespecifieerd hoe het dossier moet worden aangepast om alsnog in aanmerking te komen voor een gunstig wateradvies.

Heb je na het doornemen van het provinciaal beleidskader toch nog vragen over hoe je het waterverhaal binnen jouw project aanpakt? Neem dan zeker contact op. 

Beplanting langs een waterloop

Als je project nieuwe beplanting langs de waterloop voorziet, hou er dan rekening mee enkel bomen en struiken te planten waarvan de beworteling de stabiliteit van de oever garandeert.

Onder andere volgende soorten zijn een goede keuze: zwarte els (Alnus glutinosa), es (Fraxinus excelsior), Spaanse aak of veldesdoorn (Acer campestre), rode kornoelje (Cornus sanguinea), hazelaar (Corylus avellana), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), sleedoorn (Prunus spinosa), schietwilg (Salix alba), waterwilg (Salix caprea), bittere wilg (Salix purpurea), katwilg (Salix viminalis), kraakwilg (Salix fragilis), amandelwilg (Salix triandra), Gelderse roos (Viburnum opulus).

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66