Investeringswerken

Door ingrepen van de mens in en rond het watersysteem komen overstromingen vandaag meer voor en zijn ze steeds minder gewenst. Om wateroverlast tegen te gaan werkt de Provincie altijd volgens de zogenaamde drietrapsstrategie ‘vasthouden – bergen – afvoeren’.

Vasthouden

De Provincie focust in de eerste plaats op hergebruik en infiltratie, dit is het vasthouden van het water ter plaatse, vóór het water in de waterlopen terechtkomt. De Provincie gaat na of nieuwe bouwprojecten voldoende inzetten op hergebruik van hemelwater en infiltratie ter plaatse. Kom meer te weten over de watertoets.

Bergen

Waar er ondanks voldoende hergebruik of infiltratie nog altijd schade is door overstromingen, zoekt de Provincie ruimte in de beekvallei om het water te bergen. Dit gebeurt door overstromingsgebieden aan te leggen die bij hevige regenval het water tijdelijk kunnen bufferen en nadien vertraagd afvoeren. Een natuurvriendelijke inrichting zorgt voor biodiversiteit.

Afvoeren

Pas in derde instantie kiest de Provincie voor afvoeren, het teveel aan water wordt dan snel afgevoerd naar een veilige locatie. Dit kan gebeuren door het aanpassen van duikers, het verbreden van waterlopen zodat er meer water kan passeren of het bouwen van pompgemalen.

Peilbeheer en biodiversiteit

Niet alleen een teveel aan water kan voor problemen zorgen. Soms is er door aanhoudende droogte ook te weinig water beschikbaar voor landbouw en natuur. Door op een verstandige manier aan peilbeheer te doen, zorgen we ervoor dat er een grotere watervoorraad beschikbaar is.

De Provincie investeert ook om de biodiversiteit in de provinciale waterlopen te vergroten. Vispassages zorgen er voor dat vissen opnieuw kunnen migreren en zo hun leefgebied kunnen uitbreiden. Vooral soorten als paling, rivierdonderpad, beekprik, kleine en grote modderkruiper willen we op die manier meer kansen geven.

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66