Omgevingsvergunning in eerste aanleg

Sinds 23 februari 2017 worden in Oost-Vlaanderen omgevingsvergunningen verleend.
De omgevingsvergunning vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning, de natuurvergunning en de socio-economische vergunning.

Om het dossier vlot te laten verlopen, zorg je er voor dat alle stukken in het dossier aanwezig zijn. Op die manier kan je vermijden dat je dossier onvolledig wordt verklaard.

De checklist somt alle bijkomende documenten op die relevant zijn voor de beoordeling van je dossier.

Aanvragen en meldingen

Aanvragen verlopen via de gewone procedure of via de vereenvoudigde procedure.

Voor een gewone aanvraag wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd en is de beslissingstermijn 120 dagen (indien een advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) vereist is) en 105 dagen (indien geen advies van de POVC vereist is).

Voor een vereenvoudigde aanvraag wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd en bedraagt de beslissingstermijn 60 dagen.

In bepaalde omstandigheden kunnen deze termijnen verlengd worden.

Bepaalde activiteiten of handelingen zijn louter meldingsplichtig zoals: de overdracht van een inrichting, loutere klasse 3-activiteiten, de stopzetting van een inrichting …

Aanvraag indienen

Dien je aanvraag steeds digitaal in via het omgevingsloket

Drie bevoegde niveaus

Afhankelijk van de aard van de aanvraag ontvang je de omgevingsvergunning van het college van burgemeester en schepenen van een gemeente of stad, de deputatie van een provincie of het Vlaams gewest.

Dossiers waarvoor de deputatie bevoegd is, zijn:

 • de provinciale projecten
 • de projecten op het grondgebied van 2 of meer gemeenten
 • projecten m.b.t. ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse al dan niet met stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijzigingen en/of kleinhandelsactiviteiten
 • de meldingen, bijstellingen, … die horen bij bovenstaande projecten
 • beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen over omgevingsvergunningsaanvragen

Voor de meeste dossiers volgens de gewone procedure vraagt de deputatie advies aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

Het schema helpt je om te bepalen wie de bevoegde overheid is.

Dossiertaks

De dossiertaks is enkel verschuldigd in volgende gevallen en bedraagt:

 • voor een gewone aanvraag met een MER en/of OVR : 400 EUR
 • voor een gewone aanvraag zonder MER of OVR : 250 EUR
 • voor een vereenvoudigde aanvraag : 100 EUR
 • voor een aanvraag tot bijstelling van de vergunning : 100 EUR

 

De dossiertaks betaal je op het rekeningnummer van de Provincie Oost-Vlaanderen:

 • IBAN: BE92 0960 0055 3123
 • BIC: GKCCBEBB
 • Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent
 • Mededeling: 'Omgevingsvergunning', gevolgd door het referentienummer van het omgevingsloket, de gemeente en naam aanvrager van het project.

Voeg het bewijs van deze betaling toe aan je aanvraag of verzoek.

Wie betaalt?

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag of verzoek indient, moet deze dossiertaks betalen.

Bij verzoek tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden (artikel 82 van het omgevingsvergunningsdecreet) moeten alleen de vergunninghouder of de exploitant en het betrokken publiek de dossiertaks betalen.

Bij verzoek tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, moet alleen het betrokken publiek de dossiertaks betalen.

Per aanvraag van omgevingsvergunning of verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning moet je een dossiertaks betalen. Indien de aanvraag volgens de gewone procedure gaat en ook een verzoek tot bijstelling omvat, moet je enkel het hoogste tarief betalen.

Je moet geen dossiertaks betalen voor de aanvraag van omgevingsvergunning of een verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning als je die opnieuw indient binnen een periode van 6 maanden nadat de eerste aanvraag of verzoek onvolledig en/of onontvankelijk werd verklaard.

Voor de melding van overdracht of de melding van een inrichting klasse 3 moet je geen dossiertaks betalen.

Meer info?

Stel een vraag