Beroepsprocedure aanvrager/exploitant – Hoe ga ik tewerk?

Termijn

Het beroep moet ingesteld worden binnen de 30 kalenderdagen vanaf

 • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing.
 • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend wordt geweigerd.

Opgelet: Hou er rekening mee dat wanneer de 30ste dag op een zaterdag of zondag valt, de termijn niet verlengd wordt.

Beveiligde zending

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid via een beveiligde zending ingediend worden.

Dat kan op 2 manieren:

 

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen

t.a.v. het omgevingsloket

Gouvernementstraat 1  9000 Gent

 

Op straffe van onontvankelijkheid bevat het beroepschrift:

 1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep.   
  Vermeld ook een telefoonnummer en mailadres waarop we u kunnen bereiken.
 2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van deze beslissing. Vermeld zeker de omgevingsvergunning referentie.
 3. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld

 

Bezorg gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

 1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
 2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
 3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

 

Doe je dit niet dan is het beroep onontvankelijk.

Als je het beroep digitaal indient via het omgevingsloket, dan zorgt het omgevingsloket voor deze beveiligde gelijktijdige zendingen.

 

Opgelet: Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid tevens een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Dossiertaks

Je betaalt een dossiertaks bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering.

De dossiertaks bedraagt 100,00 EUR.

Voeg een bewijs van betaling van de dossiertaks bij het beroepschrift.

Je betaalt de dossiertaks op de rekening van de Provincie:

 • IBAN: BE92 0960 0055 3123
 • BIC: GKCCBEBB 
 • Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
 • Mededeling: 'Omgevingsvergunning - beroep', gevolgd door het referentienummer van het omgevingsloket, de gemeente en naam aanvrager van het project.

Ontvankelijkheidsonderzoek

Je krijgt het resultaat van het ontvankelijkheidonderzoek binnen de dertig dagen na de datum van het indienen van een beroep meegedeeld.

Beslissingstermijn: 60, 105 of 120 dagen

De deputatie zal binnen de 60 dagen na volledigheids- en ontvankelijkheidsverklaring, een beslissing nemen over het beroep indien de vereenvoudigde procedure gevolgd werd en binnen de 105 dagen (indien geen advies van de POVC vereist is) of 120 dagen (indien wel een advies van de POVC vereist is) voor de overige gevallen.

Bij samenvoeging van meerdere beroepen start de termijn de dag volgend op de volledigheids- en ontvankelijkheidsverklaring van het laatste ontvankelijk bevonden beroep.

Vraag om gehoord te worden

Vermeld of je gehoord wilt worden. Heb je dat niet gevraagd in het beroepschrift dan zal je niet worden gehoord.

Meer info?

Stel een vraag

Omgevingsvergunningen - in beroep

+32 9 267 75 70