De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Omgevingsvergunning in beroep

Wil je een beroep instellen bij de deputatie tegen een beslissing of een stilzwijgende weigering van een college van burgemeester en schepenen over een omgevingsvergunningsaanvraag, volg dan de procedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit. De wetteksten kan je nalezen op omgevingsloket Vlaanderen.

Wie kan beroep indienen?

Termijn

Het beroep moet ingediend zijn binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf:

  • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
  •  de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
  • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Opgelet: Hou er rekening mee dat wanneer de 30ste dag op een zaterdag of zondag valt, de termijn niet verlengd wordt.

Dossiertaks

Wil je een beroep instellen, dan betaal je eerst een dossiertaks, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering.

De dossiertaks bedraagt 100,00 EUR. Voeg bij het beroepschrift een bewijs van betaling van de dossiertaks (nl. het effectieve rekeninguittreksel).

Betaal de dossiertaks op de rekening van de Provincie Oost-Vlaanderen:

  • IBAN: BE92 0960 0055 3123
  • BIC: GKCCBEBB
  • Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1,  9000  GENT

Mededeling: 'Omgevingsvergunning - beroep', gevolgd door het referentienummer van het omgevingsloket, de gemeente en naam aanvrager van het project.

Meer info?

Stel een vraag