Milieueffecten

Het Plan-MER

Een procedure voor plan-milieueffectrapportage of kortweg plan-MER is een procedure om de mogelijke effecten van het Beleidsplan Ruimte op mens en milieu in kaart te brengen tijdens de opmaak van het plan:

  • Effecten op het milieu in de brede zin staan centraal. 
  • De effecten kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten als: lucht, bodem, water, mens, mobiliteit, biodiversiteit enzoverder. 
  • De lange termijnvisie van het beleidsplan ruimte kan via dit onderzoek op deze effecten anticiperen. 

Het plan-MER is in 2021 van start gegaan.  

Wil je weten hoe deskundigen de milieueffecten onderzoeken?

  • Of raadpleeg de volledig verklaarde kennisgevingsnota via de MER databank van de Vlaamse Overheid (dossiernummer PL0268). 

Volgende stappen in het proces

De terinzagelegging van de kennisgeving is afgelopen. Nu verwerkt het Team MER alle reacties en adviezen.

In 2022 werken we verder aan :

  • de opmaak van het beleidsplan 
  • het ontwerp plan-MER door deskundigen. 

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen burgers en adviesinstanties opmerkingen geven op het ontwerpplan én het ontwerp plan-MER.  Opmerkingen en adviezen kunnen aanleiding geven tot aanpassingen en aanvullingen aan het plan en het plan-MER. 

Je vindt meer informatie over milieueffectenrapportage op de website van Omgeving Vlaanderen

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61