Water

Oppervlaktewater

Het PCM voert wateronderzoeken uit op vraag van steden, gemeenten en andere overheidsinstanties. Het ondersteunt ook het eigen provinciaal integraal waterbeleid voor oppervlakwaterkwaliteit.

 

Fysico-chemische en biologische waterkwaliteit

Bepaling van de fysico-chemische en/of biologische waterkwaliteit kan inzichten geven in de de oorzaken en problemen van een slechte waterkwaliteit in waterlopen of vijvers. Ook na gerichte maatregelen voor water- of natuurbeheer, is waterkwaliteitsonderzoek aangewezen om het effect van die maatregelen te meten. Daarnaast voert het PCM ook analyses uit bij incidentele verontreinig van een oppervlaktewater.

 

Hydromorfologische waterkwaliteit

De structuur van waterlopen bepaalt sterk de waterkwaliteit. Een evaluatie van de oeverstructuur, de meandering, breedte en diepte, het substraat, enzovoort, is dan ook een onmisbare schakel in het waterbeheer. Dit type onderzoek is aangewezen bij de uitvoering van deelbekkenbeheerplannen of bij de uitwerking van een actie uit het gemeentelijke natuurontwikkelingsplan (bv. natuurlijk oeverbeheer).

 

Bepaling van de visstand

Om meer inzicht te krijgen in de werking van vistrappen, de visstand van hengelwateren te bepalen, ... kan het PCM de visstand onderzoeken in een bepaald oppervlaktewater.

 

Opmaak van een waterbeheerplan

Voor vijvers of waterpartijen van gemeentelijke domeinen kan het PCM een waterbeheerplan opmaken volgens de principes van integraal waterbeleid. Het waterbeheerplan omvat een beschrijving van de actuele kwaliteit van het water, het formuleert streefbeelden, knelpunten en te nemen beheermaatregelen.

 

Advies bij herbepoting of herintroductie in het kader van soortherstel

Bij de herintroductie van vissen in een oppervlaktewater, bepaalt het PCM op basis van verschillende parameters, welke soorten en hoeveel vissen er uitgezet kunnen worden om een duurzaam, ecologisch herstel te realiseren.

 

Monitoring en beheer van watergebonden exoten

Meer en meer exotische soorten kunnen zich vestigen in onze waterlopen, soms met een negatieve impact op biodiversiteit, economie en gezondheid. Het PCM voert samen met de dienst Integraal Waterbeleid en RATO vzw de monitoring en het beheer uit van watergebonden exoten.

Waterbodem

Onderzoek naar de waterbodemkwaliteit is noodzakelijk bij ruimingswerken, het herinrichten van waterlopen of andere oppervlaktewateren. VLAREMA beschouwt ruimingsspecie als afvalstof. De specie kan in aanmerking komen voor hergebruik als secundaire grondstof (als bodem of als bouwstof), op voorwaarde dat de waterbodemkwaliteit voldoet aan de opgelegde normen.

Het PCM kan de opdrachtgever ondersteunen bij:

  • De planning van de ruimingswerken: vastleggen van de monsternameplaatsen met beperkte inventarisering, eventueel met een plaatsbezoek.
  • Monstername en analyses: de waterbodemstalen worden onderzocht op de parameters vermeld in de code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie. Bijkomende parameters kunnen, indien noodzakelijk, ook worden onderzocht.
  • Het analyserapport, met een toetsing aan de VLAREMA- en VLAREBO-normen, 80 % bodemsaneringsnormen type II en eventueel met interpretatie van de resultaten en advies rond de bestemming van de ruimingsspecie.
  • Eventueel bijkomend onderzoek: voor monsternamepunten die niet voldoen aan de geldende normen maar waarvoor de 80 % bodemsaneringsnormen type II niet overschreden zijn, kan de ruimingsspecie alsnog als bodem hergebruikt worden op voorwaarde dat OVAM een grondstofverklaring verleent. Het PCM kan hiervoor het nodige (terrein)onderzoek uitvoeren en het rapport opmaken voor het verkrijgen van de grondstofverklaring.

Pesticidenvrij beheer

Het PCM begeleidt gemeenten bij de vermindering van pesticidengebruik aan de hand van:

  • advies over het pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen
  • advies over het gebruik van bestrijdingsmiddelen
  • uitwerken van een gefaseerde aanpak
  • begeleiding bij de toepassing van de verplichte pesticidentoets
  • ...

Stel een vraag

Provinciaal Centrum Voor Milieuonderzoek

+32 9 267 89 00