Water

Burgers en openbare besturen kunnen een beroep doen op de dienstverlening van het PCM.

Voor burgers

Putwater

Je kan je putwater laten testen om na te gaan of het drinkbaar is en voldoet aan de geldende normen.

Het PCM meet:

  • de zuurtegraad, temperatuur en geleidbaarheid
  • het gehalte aan nitraat, nitriet, ammonium, fluoriden, chloriden, totale hardheid en metalen
  • de aanwezigheid van bepaalde bacteriën (coliformen, E. Coli en enterokokken)

Controle van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s)

Om een wettelijke vrijstelling te krijgen van de heffing op de waterverontreiniging is het noodzakelijk dat het lozingswater van je IBA voldoet aan de geldende lozingsnormen van VLAREM. Het PCM onderzoekt de werking van je installatie en gaat na of aan die normen voldoet. Als het water niet voldoet, geeft het PCM aanbevelingen over welke acties je kan ondernemen om het functioneren van je waterzuivering te verbeteren en aan de geldende normen te voldoen.

Voor openbare besturen

Afvalwater

Voor welke onderzoeken kan je bij het PCM terecht?

Openbare besturen hebben verplichtingen in het kader van het VLAREM. Zij kunnen bij het PCM terecht voor de nodige monsternames en analyses bij:

  • de controle van het influent en het effluent van waterzuiveringsinstallaties (RWZI’s en IBA’s)
  • de controle van afvalwater van bedrijven en openbare instellingen, van hun in de milieuvergunning opgelegde voorwaarden of voor het berekenen van de afvalwaterheffing

Het PCM neemt schepstalen of doet tijds- en debietsgebonden monsternames met geautomatiseerde monsternametoestellen.

Daarnaast zoekt het PCM mee naar de mogelijke oorzaak/veroorzaker bij calamiteiten.

 

Courante analyses bij afvalwateronderzoeken

Het PCM bepaalt vaak pH, geleidbaarheid, temperatuur, welke ter plaatse gemeten worden en daarnaast ook zwevende en bezinkbare stoffen, zware metalen, nitraat, nitriet, totaal stikstof, totaal fosfor, fluoriden, chloriden, sulfaten, BOD, COD, detergenten, organohalogeenverbindingen (OX), poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB), vluchtige organische stoffen (VOS) en pesticiden. Ook andere parameters zijn mogelijk.

Oppervlaktewater

Voor welke onderzoeken kan je bij het PCM terecht?

Openbare besturen kunnen bij het PCM terecht voor oppervlaktewateronderzoeken. Verschillende bronnen van verontreiniging (huishoudens, bedrijven, landbouw), maar ook incidentele verontreinigen beïnvloeden de oppervlaktewaterkwaliteit. In VLAREM staan de normen waaraan de verschillende types oppervlaktewater moeten voldoen, conform de eisen van de Europese kaderrichtlijn Water.

 

Courante analyses bij oppervlaktewateronderzoeken

Het PCM bepaalt standaard pH, geleidbaarheid, zuurstofconcentratie, temperatuur en daarnaast ook BOD, COD, totaal stikstof, nitraat, nitriet, ammonium, Kjeldahlstikstof, totaal fosforgehalte, orthofosfaat en chloride. Ook andere parameters zijn mogelijk. Het PCM heeft een multiprobe die ze inzet om verschillende variabelen (zuurtegraad, geleidbaarheid, zuurstofconcentratie, chlorofyl gehalte,…) gelijktijdig, gedurende een langere periode (weken tot maanden) en met een hogere frequentie (enkele keren per uur) te meten. Naast de fysico-chemische standaardparameters voert het PCM ook biologisch oppervlaktewaterkwaliteitsonderzoek. Dit onderzoek omvat, naast de bepaling van de visstand, ook de biotische index op basis van de macroinvertebraten gemeenschap.

Zwemwater

Voor welke onderzoeken en/of problemen kan je bij het PCM terecht?

Openbare besturen die uitbater zijn van zwemwater- en recreatiewateren en dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid ervan, kunnen bij het PCM terecht. De geldende normen die garanderen dat je veilig kan zwemmen of andere waterrecreatie kan organiseren, zijn vastgelegd in de Europese zwemwaterrichtlijn.

 

Courante analyses bij zwemwateronderzoeken

Het PCM beoordeelt de kwaliteit door de microbiologische parameters E. coli en intestinale enterokokken te bepalen. Voor zwem- en recreatievijvers volgt het PCM ook cyanobacteriën (of blauwalgen) op. Daarvoor kijkt het naar de aanwezigheid van een zichtbare drijflaag of bepaalt het PCM het gehalte aan microcystine.

Zwembadwater

Voor welke onderzoeken kan je bij het PCM terecht?

Openbare besturen die uitbater zijn van zwembaden en dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid ervan, kunnen bij het PCM terecht. Om veilig te kunnen zwemmen in een zwembad moet het chloorgehalte correct afgesteld zijn en mag het water geen bacteriën (meestal van fecale oorsprong) of een te hoog urinegehalte bevatten. Een besmetting met bacteriën kan leiden tot maag/darmstoornissen. De geldende normen die garanderen dat veilig gezwommen kan worden zijn vastgelegd in VLAREM.

 

Courante analyses bij zwembadwateronderzoeken

Om de kwaliteit van zwembadwater te beoordelen bepaalt het PCM pH, temperatuur, vrij en gebonden chloor, oxydeerbaarheid, alkaliteit, chloride, ureum, kiemgetal 22°C en 37°C, pseudomonas aeruginosa en coagulase positieve stafylokokken.

Drink- en putwater

Voor welke onderzoeken kan je bij het PCM terecht?

Openbare besturen die de kwaliteit van hun drink- en/of putwater willen laten testen, kunnen bij het PCM terecht. Particulieren kunnen ook hun putwater laten testen om na te gaan of het drinkbaar is. De geldende normen die garanderen dat drink- en putwater veilig veilig en drinkbaar zijn, staan in het drinkwaterbesluit voor de kwaliteit en levering van water voor menselijke consumptie.

 

Courante analyses bij drink- en putwateronderzoeken

Om de kwaliteit te beoordelen bepaalt het PCM pH, temperatuur en geleidbaarheid. Daarnaast meet het ook nitraat, nitriet, ammonium, fluoriden, chloriden, totale hardheid, metalen (ijzer, lood, mangaan), kiemgetal 22°C en 37°C, totale coliformen, E. Coli en enterokokken.

Stel een vraag

Provinciaal Centrum Voor Milieuonderzoek

+32 9 267 89 00