Aanbod omgevingscontract

PCM

Metingen en analyses door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

 

Vergunningen

Ondersteuning bij het adviseren van vergunningen

 

Vlaams Energie en Klimaatpact

Ondersteuning bij de uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

 

Klimaat

Algemeen aanbod

Kli1 - Het gemeentelijk klimaatplan - actualisatie mitigatieplan

Kli2 - Het gemeentelijk klimaatplan - opmaak adaptatieplan

Kli3 - Aan de slag met het klimaatrapport van jouw gemeente

Kli4 - Stimuleer klimaatrobuuste tuinen in jouw gemeente of stad

Kli5 - Generatietuinen: verschillende generaties samen in het groen

Kli6 - Groene leefstraten: via een participatief traject naar meer groen

Kli7 - Een eetbare buurt, gemeente of stad

Kli8 - Burgerbudget voor co-creatieve klimaatprojecten

KLI9 - Klimaatvriendelijke lokale evenementen

 

Duurzaam wonen en bouwen

Algemeen aanbod

Won1 - Bouw- en renovatieadvies voor inwoners van jouw gemeente

Won2 - Duurzaam bouwadvies en begeleiding voor gemeentelijk patrimonium

Won3 - Projectadvies en begeleiding duurzame wijken

Won4 - GeWOONtebreker: hoe wonen we in de toekomst?

 

Energie

Algemeen aanbod

Ene1 -Opmaak van een lokaal warmteplan

Ene2 - Verenigd voor het klimaat: energie besparen bij verenigingen

 

Mobiliteit

Algemeen aanbod

Mob1 - Uitvoering van trage wegenplannen

Mob2 - Opmaak van een fietsroutekaart en aanpak van knelpunten

Mob3 - Opmaak van een actieplan voor gedeeld vervoer

Mob4 - Het gemeentelijk wagenpark delen

Mob5 - Autodelen onder buren stimuleren

Mob6 - Sportief op weg: concrete acties voor duurzame sportverplaatsingen

Mob7 - Op Wielekes: een bib voor kinderfietsen in jouw gemeente

 

Water

Algemeen aanbod

Wat1 - Onderzoek van de waterbodemkwaliteit (slibanalyse)

Wat2 - Onderzoek naar de fysicochemische en biologische waterkwaliteit

Wat3 - Opmaak van een waterbeheerplan voor vijvers en/of waterpartijen

Wat4 - Onderzoek naar de werking van kleinschalige en individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA)

Wat5 - Onderzoek naar en beoordeling van de grondwaterkwantiteit per watervoerende laag

Wat6 - Onderzoek inzake verdroging of waterpeilbeheer

Wat7 - Onderzoek naar de mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van alternatieve waterbronnen

Wat8 - Monitoring en beheer van watergebonden exoten

Wat9 - Samen voor pesticidevrije tuinen

Wat10 - Opvolging van waterpeilen: continu en in realtime

 

Lucht en geluid

Algemeen aanbod

Lg1 - Geluidsbeheersing van grootschalige muziekevenementen

Lg2 - Onderzoek van het akoestisch binnenklimaat

Lg3 - Onderzoek van de geluidsoverdracht van muziekinrichtingen naar hun omgeving

Lg4 - Geluidsmodelleringen (preventief en remediërend)

Lg5 - Keuring of ijking van klasse 1- en klasse 2-geluidsmeters

Lg6 - Ssst… stilte

Lg7 - Trillingsmetingen

Lg8 - Uitgebreide hinderstudie

Lg9 - Specifieke luchtverontreinigende stoffen meten in een afgebakend gebied

Lg10 - Roetmetingen

 

Bodem

Algemeen aanbod

Bdm1 - Begeleiding bij schadegevallen van bodemverontreiniging

Bdm2 - Bodemonderzoeken: standaard technisch verslag en oriënterend bodemonderzoek

Bdm3 - Steunpunt Erosie

 

Natuur en landschap

Algemeen aanbod

Nat1 - Trajectbegeleiding naar meer bos

Nat2 - Opmaak of actualisatie van een bermbeheerplan

Nat3 - Opmaak van een natuurbeheerplan

Nat4 - Onderzoek naar het visbestand

Nat5 - Trek het landschap je dorp in

Nat6 - Buurtenmonitor: tevredenheidsonderzoek voor buurten op het platteland

 

Regionale landschappen en bosgroepen

Aanbod regionale landschappen

Aanbod bosgroepen

 

Natuur- en milieueducatie

Algemeen aanbod

Nme1 - Inrichting en cofinanciering van (inter)gemeentelijke materiaaldepots voor veldwerkmaterialen

Nme2 - Klimaatgezonde speelplaatsen

 

Lokale economie

Algemeen aanbod

Eco1 - Opmaak van een gemeentelijk detailhandelsplan en -visie

Eco2 - Inplantingsaanvragen en haalbaarheidsanalyses voor detailhandel

Eco3 - Quickscan lokale economie en digitalisering

Eco4 - Opmaak van een lokale voedselstrategie

Eco5 - Opmaak van een strategie tegen voedselverlies

Eco6 - Reductie van voedselverlies in kantines, scholen en zorginstellingen

 

Erfgoed

Algemeen aanbod

Erf1 - Kerken herbestemmen: aan de slag met de kerk in het midden-toolbox

Erf2 - Procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een toekomstvisie voor kerkgebouwen

 

 

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02