Aanbod omgevingscontract

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

Monsternames, analyse, metingen, ondersteuning bij handhaving en toezicht

 

Vergunningen

Ondersteuning bij het adviseren van vergunningen

 

Mondiale solidariteit

Begeleidingstraject ’10 mondiale uitdagingen’ 

 

Klimaat

Algemeen aanbod

Kli1 - Geef een boost aan je klimaatbeleid

Kli2 - Aan de slag met klimaatcijfers voor jouw gemeente

Kli3 - Stimuleer klimaatrobuuste tuinen in jouw gemeente of stad

Kli4 - Generatietuinen: verschillende generaties samen in het groen

Kli5 - Ontharden van oververharde gemeentewegen

Kli6 - Een eetbare buurt, gemeente of stad

Kli7 - Burgerbudget voor co-creatieve klimaatprojecten

Kli8 - Watervriendelijke wijken met burgerbetrokkenheid

KIi9 - Scan gemeentelijk patrimonium voor XXL gevelgroen

 

Lokale economie en voeding

Algemeen aanbod

Eco1 - Opmaak van een gemeentelijk detailhandelsplan en -visie

Eco2 - Inplantingsaanvragen en haalbaarheidsanalyses voor detailhandel

Eco3 - Quickscan lokale economie en digitalisering

Eco4 - Gedeelde experten lokale economie

Eco5 - Bedrijvig voor het klimaat: bedrijven realiseren mee de gemeentelijke klimaatambities

Eco6 - Opmaak van een lokale voedselstrategie

Eco7 - Duurzame catering in grootkeukens

Eco8 - Reductie van voedselverlies in kantines, scholen en zorginstellingen

 

Duurzaam wonen en bouwen

Algemeen aanbod

Won1 - Renovatieadvies voor inwoners van jouw gemeente

Won2 - Duurzaam bouwadvies en begeleiding voor gemeentelijk patrimonium

Won3 - Projectadvies en begeleiding duurzame wijken

Won4 - GeWOONtebreker: hoe wonen we in de toekomst?

Won5 - Stimuleer duurzaam wonen en bouwen in jouw gemeente of stad

 

Energie

Algemeen aanbod

Ene1 - Opmaak van een lokaal warmteplan

Ene2 - Verenigd voor het klimaat: energie besparen bij verenigingen

 

Mobiliteit

Algemeen aanbod

Mob1 - Uitvoering van tragewegenplannen

Mob2 - Opmaak van een fietsroutekaart en aanpak van knelpunten

Mob3 - Aan de slag met autodelen in je gemeente

Mob4 - Sportief op weg: concrete acties voor duurzame sportverplaatsingen

 

Water

Algemeen aanbod

Wat1 - Onderzoek naar de fysicochemische en biologische waterkwaliteit

Wat2 - Opmaak van een waterbeheerplan voor vijvers en/of waterpartijen

Wat3 - Onderzoek naar de werking van kleinschalige en individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA)

Wat4 - Onderzoek naar en beoordeling van de grondwaterkwantiteit per watervoerende laag

Wat5 - Onderzoek inzake verdroging of waterpeilbeheer

Wat6 - Onderzoek naar de mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van alternatieve waterbronnen

Wat7 - Monitoring en beheer van watergebonden exoten

Wat8 - Onderzoek en advies bij de aanpak van problemen met blauwalgen

 

Lucht en geluid

Algemeen aanbod

Lg1 - Geluidsbeheersing van grootschalige muziekevenementen

Lg2 - Onderzoek van het akoestisch binnenklimaat

Lg3 - Onderzoek van de geluidsoverdracht van muziekinrichtingen naar hun omgeving

Lg4 - Geluidsmodelleringen (preventief en remediërend)

Lg5 - Keuring of ijking van klasse 1- en klasse 2-geluidsmeters

Lg6 - Ssst… stilte

Lg7 - Trillingsmetingen

Lg8 - Uitgebreide hinderstudie

Lg9 - Specifieke luchtverontreinigende stoffen meten in een afgebakend gebied

Lg10 - Roetmetingen

 

Bodem

Algemeen aanbod

Bdm1 - Begeleiding bij schadegevallen van bodemverontreiniging

Bdm2 - Bodemonderzoeken: standaard technisch verslag en oriënterend bodemonderzoek

Bdm3 - Steunpunt Erosie

Bdm4 - Onderzoek van de waterbodemkwaliteit (slibanalyse)

 

Natuur, landschap en platteland

Algemeen aanbod

Nat1 - Bosloket: trajectbegeleiding naar meer bos

Nat2 - Opmaak of actualisatie van een bermbeheerplan

Nat3 - Onderzoek naar het visbestand en visreddingen

Nat4 - Trek het landschap je dorp in

Nat5 - Buurtenmonitor: tevredenheidsonderzoek voor buurten op het platteland

Aanbod regionale landschappen

Aanbod bosgroepen Oost-Vlaanderen

 

Natuur- en milieueducatie

Algemeen aanbod

Nme1 - Inrichting en cofinanciering van (inter)gemeentelijke materiaaldepots voor veldwerkmaterialen

Nme2 - Klimaatgezonde speelplaatsen

Nme3 - Kinderraad: kinderen worden wakkere klimaatburgers

 

Erfgoed

Algemeen aanbod

Erf1 - Kerken herbestemmen: aan de slag met de Kerk in het midden-Toolbox

Erf2 - Trajectbegeleiding bij de herbestemming van kerkgebouwen

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02