Aanbod omgevingscontract

PCM

Metingen en analyses door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

Vergunningen

Ondersteuning bij het adviseren van vergunningen

 

Klimaat

Algemeen aanbod

Kli1 - Het gemeentelijk klimaatplan - actualisatie mitigatieplan

Kli2 - Het gemeentelijk klimaatplan - opmaak adaptatieplan

Kli3 - Generatietuinen: verschillende generaties samen in het groen

Kli4 - Opzetten van een participatietraject voor klimaatactie

Kli5 - Klimaatvriendelijke lokale evenementen

Kli6 - Draaiboek voor een lagere voetafdruk van de gemeentediensten

Kli7 - Groene leefstraten: via een participatief traject naar meer groen

Kli8 - Burgerbudget voor co-creatieve klimaatprojecten

 

Duurzaam wonen en bouwen

Algemeen aanbod

Won1 - Bouw- en renovatieadvies voor inwoners van jouw gemeente

Won2 - Duurzaam bouwadvies en begeleiding voor gemeentelijk patrimonium

Won3 - Projectadvies en begeleiding duurzame wijken

Won4 - GeWOONtebreker: hoe wonen we in de toekomst?

 

Energie

Algemeen aanbod

Ene1 - Opmaak van een warmtezoneringsplan

Ene2 - Verenigd voor het klimaat: energie besparen bij verenigingen

 

Mobiliteit

Algemeen aanbod

Mob1 - Uitvoering van trage wegenplannen

Mob2 - Opmaak van een fietsroutekaart en aanpak van knelpunten

Mob3 - Opmaak van een actieplan voor gedeeld vervoer

Mob4 - Het gemeentelijk wagenpark delen

Mob5 - Sportief op weg: concrete acties voor duurzame sportverplaatsingen

Mob6 - Op Wielekes: een bib voor kinderfietsen in jouw gemeente

Mob7 - De Reisbegeleider zet mensen op weg in het openbaar vervoer

 

Water

Algemeen aanbod

Wat1 - Onderzoek van de waterbodemkwaliteit (slibanalyse)

Wat2 - Onderzoek naar de fysicochemische en biologische waterkwaliteit

Wat3 - Opmaak van een waterbeheerplan voor vijvers en/of waterpartijen

Wat4 - Onderzoek naar de werking van kleinschalige en individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA)

Wat5 - Onderzoek naar en beoordeling van de grondwaterkwantiteit per watervoerende laag

Wat6 - Onderzoek inzake verdroging of waterpeilbeheer

Wat7 - Onderzoek naar de mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van alternatieve waterbronnen

Wat8 - Monitoring en beheer van watergebonden exoten

Wat9 - Samen voor pesticidevrije tuinen

 

Lucht en geluid

Algemeen aanbod

Lg1 - Geluidsbeheersing van grootschalige muziekevenementen

Lg2 - Onderzoek van het akoestisch binnenklimaat

Lg3 - Onderzoek van de geluidsoverdracht van muziekinrichtingen naar hun omgeving

Lg4 - Geluidsmodelleringen (preventief en remediërend)

Lg5 - Keuring of ijking van klasse 1- en klasse 2 – geluidsmeters

Lg6 - Ssst… stilte

Lg7 - Trillingsmetingen

Lg8 - Uitgebreide hinderstudie

Lg9 - Specifieke luchtverontreinigende stoffen meten in een afgebakend gebied

Lg10 - Roetmetingen

 

Bodem

Algemeen aanbod

Bdm1 - Begeleiding bij schadegevallen van bodemverontreiniging

Bdm2 - Bodemonderzoeken: standaard technisch verslag en oriënterend bodemonderzoek

Bdm3 - Steunpunt Erosie

 

Natuur en landschap

Algemeen aanbod

Nat1 - Trajectbegeleiding naar meer bos

Nat2 - Opmaak of actualisatie van een bermbeheerplan

Nat3 - Opmaak van een natuurbeheerplan

Nat4 - Onderzoek naar het visbestand

Nat5 - Trek het landschap je dorp in

 

Regionale landschappen en bosgroepen

Aanbod regionale landschappen

Aanbod bosgroepen

 

Natuur- en milieueducatie

Algemeen aanbod

Nme1 - Inrichting en cofinanciering van (inter)gemeentelijke materiaaldepots voor veldwerkmaterialen

Nme2 - Klimaatgezonde speelplaatsen

 

Lokale economie

Algemeen aanbod

Eco1 - Opmaak van een gemeentelijk detailhandelsplan en -visie

Eco2 - Inplantingsaanvragen en haalbaarheidsanalyses voor detailhandel

Eco3 - Quickscan lokale economie en digitalisering

Eco4 - Opmaak van een lokale voedselstrategie

Eco5 - Opmaak van een strategie tegen voedselverlies

Eco6 - Reductie van voedselverlies in kantines, scholen en zorginstellingen

Eco7 - Een eetbare buurt, gemeente of stad

Eco8 - Duurzaam aankoopbeleid

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02