De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Aanbod omgevingscontract

PCM

Metingen en analyses door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

Vergunningen

Ondersteuning bij het adviseren van vergunningen

 

Klimaat

Algemeen aanbod

Kli1 - Opmaak van een klimaatplan - deel mitigatie

Kli2 - Opmaak van een klimaatplan - deel adaptatie

Kli3 - Generatietuinen: verschillende generaties samen in het groen

Kli4 - Opzetten van een participatietraject voor klimaatactie

Kli5 - Klimaatvriendelijke lokale evenementen

Kli6 - Draaiboek voor een lagere voetafdruk van de gemeentediensten

 

Duurzaam wonen en bouwen

Algemeen aanbod

Won1 - Bouw- en renovatieadvies voor inwoners van jouw gemeente

Won2 - Duurzaam advies voor gemeentelijke bouw- en wijkprojecten

Won3 - Trajectbegeleiding gemeenschappelijk eco-wonen

Won4 - Gebouwen en wijken circulair ontwerpen

Won5 - Thuis in de Toekomst: je woonbeleid onder de loep

 

Energie

Algemeen aanbod

Ene1 - Opmaak van een warmtezoneringsplan

Ene2 - Verenigd voor het klimaat: energie besparen bij verenigingen

 

Mobiliteit

Algemeen aanbod

Mob1 - Opmaak en uitvoering van trage wegenplannen

Mob2 - Opmaak van schoolroutekaarten

Mob3 - Opmaak van een actieplan voor gedeeld vervoer

Mob4 - Het gemeentelijk wagenpark delen

Mob5 - Sportief op weg: concrete acties voor duurzame sportverplaatsingen

Mob6 – Op Wielekes: een bib voor kinderfietsen in jouw gemeente

Mob7 – Carpoolen stimuleren en ondersteunen bij bedrijven

Mob8 – De Reisbegeleider zet mensen op weg in het openbaar vervoer

 

Water

Algemeen aanbod

Wat1 - Onderzoek van de waterbodemkwaliteit (slibanalyse)

Wat2 - Onderzoek naar de fysicochemische en biologische waterkwaliteit

Wat3 - Opmaak van een waterbeheerplan voor vijvers en/of waterpartijen

Wat4 - Onderzoek naar de werking van kleinschalige en individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA)

Wat5 - Onderzoek naar en beoordeling van de grondwaterkwantiteit per watervoerende laag

Wat6 - Onderzoek inzake verdroging of waterpeilbeheer

Wat7 - Onderzoek naar de mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van alternatieve waterbronnen

Wat8 - Monitoring en beheer van watergebonden exoten

 

Lucht en geluid

Algemeen aanbod

Lg1 - Geluidsbeheersing van grootschalige muziekevenementen

Lg2 - Onderzoek van het akoestisch binnenklimaat

Lg3 - Onderzoek van de geluidsoverdracht van muziekinrichtingen naar hun omgeving

Lg4 - Geluidsmodelleringen (preventief en remediërend)

Lg5 - Keuring of ijking van klasse 1- en klasse 2 – geluidsmeters

Lg6 - Ssst… stilte

Lg7 - Trillingsmetingen

Lg8 - Uitgebreide hinderstudie

Lg9 - Specifieke luchtverontreinigende stoffen meten in een afgebakend gebied

Lg10 - Roetmetingen

 

Bodem

Algemeen aanbod

Bdm1 - Begeleiding bij schadegevallen van bodemverontreiniging

Bdm2 - Bodemonderzoeken: standaard technisch verslag en oriënterend bodemonderzoek

Bdm3 - Steunpunt Erosie

 

Natuur en landschap

Algemeen aanbod

Aanbod regionale landschappen

Aanbod bosgroepen

Nat1 - Opmaak of actualisatie van een bermbeheerplan

Nat2 - Opmaak van een natuurbeheerplan

Nat3 - Onderzoek naar het visbestand

 

Natuur- en milieueducatie

Algemeen aanbod

Nme1 - Inrichting en cofinanciering van (inter)gemeentelijke materiaaldepots voor veldwerkmaterialen

Nme2 - Begeleiden van natuur-, milieu- en klimaatactiviteiten bij scholen

Nme3 - Klimaatgezonde speelplaatsen

 

Lokale economie

Algemeen aanbod

Eco1 - Opmaak van een gemeentelijk detailhandelsplan en -visie

Eco2 - Inplantingsaanvragen en haalbaarheidsanalyses voor detailhandel

Eco3 - Opmaak van een gemeentelijk voedselplan

Eco4 - Opmaak van een strategie tegen voedselverlies

Eco5 - Reductie van voedselverlies in kantines, scholen en zorginstellingen

Eco6 - Een eetbare buurt, gemeente of stad

Eco7 - Gedeeld gebruik van materiaal tussen buren stimuleren

Eco8 - Repair cafés

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02