Aanbod omgevingscontract

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

Monsternames, analyse, metingen, ondersteuning bij handhaving en toezicht

 

Vergunningen

Ondersteuning bij het adviseren van vergunningen

 

Klimaat

Algemeen aanbod

Kli1 - Geef een boost aan je klimaatplan

Kli2 - Opmaak van een klimaatadaptatieplan

Kli3 - Aan de slag met het klimaatrapport van jouw gemeente

Kli4 - Stimuleer klimaatrobuuste tuinen in jouw gemeente of stad

Kli5 - Generatietuinen: verschillende generaties samen in het groen

Kli6 - Ontharden van oververharde gemeentewegen

Kli7 - Een eetbare buurt, gemeente of stad

Kli8 - Burgerbudget voor co-creatieve klimaatprojecten

KIi9 - Klimaatvriendelijke lokale evenementen

 

Lokale economie en voeding

Algemeen aanbod

Eco1 - Opmaak van een gemeentelijk detailhandelsplan en -visie

Eco2 - Inplantingsaanvragen en haalbaarheidsanalyses voor detailhandel

Eco3 - Quickscan lokale economie en digitalisering

Eco4 - Gedeelde experten lokale economie

Eco5 - Opmaak van een lokale voedselstrategie

Eco6 - Opmaak van een strategie tegenvoedselverlies

Eco7 - Reductie van voedselverlies in kantines, scholen en zorginstellingen

 

Duurzaam wonen en bouwen

Algemeen aanbod

Won1 - Bouw- en renovatieadvies voor inwoners van jouw gemeente

Won2 - Duurzaam bouwadvies en begeleiding voor gemeentelijk patrimonium

Won3 - Projectadvies en begeleiding duurzame wijken

Won4 - GeWOONtebreker: hoe wonen we in de toekomst?

 

Energie

Algemeen aanbod

Ene1 -Opmaak van een lokaal warmteplan

Ene2 - Verenigd voor het klimaat: energie besparen bij verenigingen

 

Mobiliteit

Algemeen aanbod

Mob1 - Uitvoering van tragewegenplannen

Mob2 - Opmaak van een fietsroutekaart en aanpak van knelpunten

Mob3 - Opmaak van een actieplan voor gedeeld vervoer

Mob4 - Het gemeentelijk wagenpark delen

Mob5 - Autodelen onder buren stimuleren

Mob6 - Sportief op weg: concrete acties voor duurzame sportverplaatsingen

Mob7 - Op Wielekes: een bib voor kinderfietsen in jouw gemeente

 

Water

Algemeen aanbod

Wat1 - Onderzoek van de waterbodemkwaliteit (slibanalyse)

Wat2 - Onderzoek naar de fysicochemische en biologische waterkwaliteit

Wat3 - Opmaak van een waterbeheerplan voor vijvers en/of waterpartijen

Wat4 - Onderzoek naar de werking van kleinschalige en individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA)

Wat5 - Onderzoek naar en beoordeling van de grondwaterkwantiteit per watervoerende laag

Wat6 - Onderzoek inzake verdroging of waterpeilbeheer

Wat7 - Onderzoek naar de mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van alternatieve waterbronnen

Wat8 - Monitoring en beheer van watergebonden exoten

Wat9 - Samen voor pesticidevrije tuinen

Wat10 - Onderzoek en advies bij de aanpak van problemen met blauwalgen

 

Lucht en geluid

Algemeen aanbod

Lg1 - Geluidsbeheersing van grootschalige muziekevenementen

Lg2 - Onderzoek van het akoestisch binnenklimaat

Lg3 - Onderzoek van de geluidsoverdracht van muziekinrichtingen naar hun omgeving

Lg4 - Geluidsmodelleringen (preventief en remediërend)

Lg5 - Keuring of ijking van klasse 1- en klasse 2-geluidsmeters

Lg6 - Ssst… stilte

Lg7 - Trillingsmetingen

Lg8 - Uitgebreide hinderstudie

Lg9 - Specifieke luchtverontreinigende stoffen meten in een afgebakend gebied

Lg10 - Roetmetingen

 

Bodem

Algemeen aanbod

Bdm1 - Begeleiding bij schadegevallen van bodemverontreiniging

Bdm2 - Bodemonderzoeken: standaard technisch verslag en oriënterend bodemonderzoek

Bdm3 - Steunpunt Erosie

 

Natuur, landschap en platteland

Algemeen aanbod

Nat1 - Bosloket: trajectbegeleiding naar meer bos

Nat2 - Opmaak of actualisatie van een bermbeheerplan

Nat3 - Opmaak van een natuurbeheerplan

Nat4 - Onderzoek naar het visbestand en visreddingen

Nat5 - Trek het landschap je dorp in

Nat6 - Buurtenmonitor: tevredenheidsonderzoek voor buurten op het platteland

Aanbod regionale landschappen

Aanbod bosgroepen

 

Natuur- en milieueducatie

Algemeen aanbod

Nme1 - Inrichting en cofinanciering van (inter)gemeentelijke materiaaldepots voor veldwerkmaterialen

Nme2 - Klimaatgezonde speelplaatsen

 

Erfgoed

Algemeen aanbod

Erf1 - Kerken herbestemmen: aan de slag met de Kerk in het midden-Toolbox

Erf2 - Trajectbegeleiding bij de herbestemming van kerkgebouwen

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02