Gestroomlijnd Landschap

De natuur in Vlaanderen is erg versnipperd, waardoor het leefgebied van veel planten- en diersoorten drastisch verkleint. Het project Gestroomlijnd Landschap verbindt die versnipperde stukjes natuur met een fijnmazig netwerk van landschapselementen, zoals waterlopen, waterrijke gebieden, bomenrijen, bosjes, dreven en houtkanten. Waterlopen die belangrijke natuur- en bosgebieden met elkaar verbinden, zijn daarvoor cruciaal. 

Klimaatbestendiger landschap

Het project Gestroomlijnd Landschap maakt het landschap ook klimaatbestendiger. Door het landschap slim in te richten, verminderen de negatieve effecten van de klimaatverandering. Denk aan bufferbekkens die zware regen opvangen of heggen en houtkanten die erosie tegengaan. Een klimaatbestendig landschap neemt ook CO2 op via bomen, struiken en natte gebieden. 

Provincie coördineert en realiseert

Natuurverbindingen versterken en waterlopen beheren: het zijn twee kerntaken van de provincies. En streven naar een klimaatbestendig landschap is een van de vijf speerpunten van het Oost-Vlaamse klimaatbeleid.  

De Provincie werkt voor het project Gestroomlijnd Landschap samen met eigenaars, grondgebruikers, verenigingen, Regionale Landschappen en Bosgroepen. Daarnaast neemt de Provincie gerichte maatregelen op plekken waar ze zelf het beheer in handen heeft.

De resultaten van het project worden steeds zichtbaarder. Jonge aanplantingen, een natuurlijke meandering van de beek of een levendige poel brengen biodiversiteit dichterbij.

Projectgebieden

Info-en overlegavond Barbierbeek

Stel een vraag

dienst Milieubeleidsplanning, Milieuondersteuning & Natuurontwikkeling

09 267 78 02