Subsidie voor erfgoedwerking

Subsidie voor bovenlokale werkingen die betrekking hebben op onroerend erfgoed gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen.

Doelgroep

Rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Bedrag

De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie.

Voorwaarden

 • Jaarlijks uiterlijk op 15 januari een aanvraag indienen.
 • De aanvrager
  • is een rechtspersoon zonder winstoogmerk;
  • heeft zijn zetel en/of activiteiten op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • heeft een reguliere werking van bovenlokaal belang;
  • moet, op het tijdstip van de indiening van de aanvraag, minstens drie jaar reguliere werking in de sector van het onroerend erfgoed kunnen voorleggen.
 • Het onroerend erfgoed bevindt zich op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Werking komt niet in aanmerking voor subsidie als ze
  • uitsluitend tot doel heeft een wedstijd of een prijs uit te schrijven;
  • betrekking heeft op werkzaamheden aan onroerend erfgoed of inrichting van een onroerenderfgoeddepot;
  • betrekking heeft op het uitvoeren van archeologische opgravingen;
  • in tegenspraak is met de provinciale erfgoeddoelstellingen.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.
 • Deze subsidie mag enkel gecumuleerd worden met de Subsidie voor erfgoedprojecten van de Provincie Oost-Vlaanderen als aangetoond wordt dat er geen interferentie is tussen beide dossiers.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier jaarlijks uiterlijk op 15 januari naar: 
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Erfgoed
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier jaarlijks uiterlijk op 15 januari naar erfgoed@oost-vlaanderen.be
 • Een adviescommissie, aangeduid door de deputatie, beoordeelt en selecteert op voorhand de aanvragen. 
  Ze formuleert een voorstel met betrekking tot het bedrag van de subsidie.
 • De deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag