De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Subsidie voor erfgoedprojecten

Deze subsidie ondersteunt projecten rond onroerend erfgoed in Oost-Vlaanderen.

Doelgroep

 • Gemeenten, OCMW’s, eredienstbesturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • Scholen
 • Verenigingen zonder winstoogmerk en niet-gouvernementele organisaties
 • Natuurlijke personen

Bedrag

De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 maart (voor projecten in het najaar) of voor 1 oktober (voor projecten in het voorjaar).
  Een aanvraag geldt voor 1 jaar. Het project kan driemaal na elkaar gesubsidieerd worden mits een grondige motivatie, een jaarlijkse aanvraag en een jaarlijkse evaluatie.
 • De aanvrager
  • heeft zijn zetel en/of activiteiten op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • is houder van een zakelijk of persoonlijk recht op het onroerend erfgoed.
 • Het project 
  • heeft betrekking op Oost-Vlaams onroerend erfgoed;
  • mag geen aanvang nemen alvorens de deputatie een beslissing heeft genomen over de aanvraag.
 • Projecten met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek komen enkel in aanmerking als er publieksontsluiting aan gekoppeld is.
 • Projecten komen niet in aanmerking als ze
  • behoren tot de gewone jaarwerking;
  • een commercieel karakter hebben;
  • uitsluitend tot doel hebben een wedstijd of een prijs uit te schrijven;
  • bestaan uit werkzaamheden aan niet-beschermd waardevol onroerend historisch erfgoed en uit de inrichting van een onroerenderfgoeddepot;
  • betrekking hebben op het uitvoeren van archeologische opgravingen;
  • in tegenspraak zijn met de provinciale beleidsdoelstellingen onroerend erfgoed.
 • Deze subsidie mag gecumuleerd worden met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.
 • Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen met uitzondering van de ‘Subsidie voor erfgoedwerking’.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 maart (voor projecten in het najaar)
  of voor 1 oktober (voor projecten in het voorjaar) naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Erfgoed
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier naar erfgoed@oost-vlaanderen.be
 • Een adviescommissie, aangeduid door de deputatie, beoordeelt en selecteert op voorhand de aanvragen. 
  Ze formuleert een voorstel met betrekking tot het bedrag van de subsidie.
 • De deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

directie Erfgoed & Erfgoedsites

+32 9 267 72 00