Subsidie voor erfgoedprojecten

Deze subsidie ondersteunt bovenlokale en publieksgerichte projecten rond onroerend erfgoed in Oost-Vlaanderen.

Doelgroep

 • Gemeenten, Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen, eredienstbesturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • Onderwijsinstellingen
 • Verenigingen zonder winstoogmerk en niet-gouvernementele organisaties
 • Natuurlijke personen

Bedrag

De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie.
Het totaal aan subsidies mag niet hoger zijn dan het totaal van de kosten.
Het totaal van de toegekende provinciale subsidies mag niet hoger zijn dan twee derde van de kosten.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen uiterlijk op 1 maart (voor projecten in het najaar) of uiterlijk op
  1 oktober (voor projecten in het voorjaar).
 • De aanvrager heeft zijn zetel en/of activiteiten op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Het project 
  • heeft betrekking op Oost-Vlaams onroerend erfgoed;
  • mag geen aanvang nemen alvorens de deputatie een beslissing heeft genomen over de aanvraag.
 • Projecten met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek komen enkel in aanmerking als er een voldoende luik publieksactiviteiten is voorzien dat zich ook vertaalt in de begroting van het erfgoedproject.
 • Projecten komen niet in aanmerking als ze
  • behoren tot de gewone jaarwerking;
  • een commercieel karakter hebben;
  • uitsluitend tot doel hebben een wedstrijd of een prijs uit te schrijven;
  • bestaan uit werkzaamheden aan onroerend erfgoed of uit de inrichting van een onroerenderfgoeddepot;
  • betrekking hebben op het uitvoeren van archeologische opgravingen;
  • in tegenspraak zijn met de provinciale erfgoeddoelstellingen.
 • Deze subsidie mag gecumuleerd worden met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.
 • Deze subsidie mag enkel gecumuleerd worden met de ‘Subsidie voor erfgoedwerking’ van de Provincie Oost-Vlaanderen voor zover wordt aangetoond dat het project niet behoort tot de reguliere werking van de organisatie.
  Ze mag niet worden gecumuleerd met de “Subsidie voor toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen” van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 1 maart (voor projecten in het najaar)
  of uiterlijk op 1 oktober (voor projecten in het voorjaar) naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Erfgoed
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 1 maart (voor projecten in het najaar) of uiterlijk op 1 oktober (voor projecten in het voorjaar) naar erfgoed@oost-vlaanderen.be
 • Een adviescommissie, aangeduid door de deputatie, beoordeelt en selecteert op voorhand de aanvragen. 
  Ze formuleert een voorstel met betrekking tot het bedrag van de subsidie.
 • De deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag