Maatregelen tegen waterschaarste

De droge zomers van de afgelopen jaren confronteerden ons met de realiteit van klimaatsverandering. Klimaatscenario’s voorspellen dat dergelijke droge periodes zich in de toekomst vaker, langduriger en intenser zullen voordoen. Om deze vooruitzichten het hoofd te bieden streeft Provincie Oost-Vlaanderen naar een provincie die waterschaarste kan voorkomen tijdens de voorspelde droge periodes.

Droogteactieplan

Via een droogteactieplan wil de Provincie de weerbaarheid tegen droogte verhogen. De voornaamste uitdaging om waterschaarste te voorkomen is het behouden van het evenwicht tussen de watervraag en het wateraanbod. Alle maatregelen in het actieplan zetten daarom in op een of meerdere van de volgende vier krachtlijnen:

  1. Infiltratie van hemelwater bevorderen
  2. Sponswerking van het landschap bevorderen
  3. Vertraagde afvoer van water realiseren
  4. Slim watergebruik

Opvolgen van de waterpeilen

De Provincie bouwt een meetnetwerk uit dat in realtime de waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen monitort. Deze waterpeilen worden gebruikt om te kunnen ingrijpen in geval van watertekort, maar evengoed wanneer wateroverlast dreigt. De waterpeilen worden weergegeven op de website van waterinfo.

Infrastructuur in zomerregime

Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, zorgen we ervoor dat onze pompen geen water verpompen dat we beter ophouden. Zo zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk water verloren gaat. Ook de stuwen die zonder gevaar voor wateroverlast omhoog kunnen gezet worden, helpen mee de waterschaarste te bestrijden.

Het blijft echter een evenwichtsoefening: ook in de zomer kan er hevige neerslag zijn. Het zomerregime dat we instellen, mag er niet toe leiden dat er problemen zijn met wateroverlast.

Investeren in waterbeschikbaarheid

De Provincie investeert in structurele oplossingen om meer water beschikbaar te kunnen stellen van landbouw en industrie.

Onttrekkingen uit onbevaarbare waterlopen

Wil je tijdelijk water onttrekken uit een onbevaarbare waterloop? Dan moet je dit in sommige situaties online melden via het onttrekkingsloket. Voor een permanente toelating moet je ook een machtiging aanvragen via het onttrekkingsloket. Lees meer over wateronttrekking op de website van de Vlaamse overheid.

Onttrekkingsverboden

Bij een lange periode zonder neerslag kunnen de debieten en waterpeilen in de Oost-Vlaamse waterlopen dalen. Dan kan de gouverneur een onttrekkingsverbod uitvaardigen voor die waterlopen.

Voor de ecologisch meest kwetsbare kleine beken van Oost-Vlaanderen geldt een bijzondere regeling. Om deze waterlopen te beschermen, vallen hun stroomgebieden elk jaar van 1 april tot en met 31 oktober onder een onttrekkingsverbod, ongeacht het waterpeil of debiet in de waterlopen. Dit staat te lezen in het besluit van de gouverneur van 20 december 2021. Lees meer over het besluit op de website van de gouverneur.

Kennisdelen

Droogte is een relatief nieuwe problematiek in Oost-Vlaanderen. Om inzichten en inspiratie te delen met andere waterbeheerders en professionelen organiseerde de Provincie in maart 2021 een Inspiratiedag over droogte. Herbekijk de webinars.

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66