Subsidie voor projecten gerelateerd aan waterlopen van 2de en 3de categorie

Deze subsidie wil gemeenten, polders en wateringen en erkende terreinbeherende natuurverenigingen ondersteunen bij het uitvoeren van werken aan waterlopen van 2de en 3de categorie.

Doelgroep

 • Gemeenten
 • Polders
 • Wateringen
 • Erkende terreinbeherende natuurverenigingen

Bedrag

 • Maximaal 300 000 EUR per project aan een waterloop van 2de categorie.
 • Maximaal 150 000 EUR per project aan een waterloop van 3de categorie.

Voorwaarden

 • De aanvrager is:
  • een gemeente, een polder, een watering of een erkende terreinbeherende natuurvereniging;
  • minstens met een deel van zijn territoriaal gebied gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen of de projecten moeten worden uitgevoerd op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in het geval de aanvrager een erkende terreinbeherende natuurvereniging is.
 • Het project wordt uitgevoerd door de aanvrager zelf of door de rioolbeheerder van de gemeente waarin het project gesitueerd is.
 • Volgende projecten komen in aanmerking voor subsidie: 
  • werken aan waterlopen van 2de en 3de categorie;
  • werken aan waterbouwkundige infrastructuur op waterlopen van 2de en 3de categorie;
  • studies ter voorbereiding van projecten, zoals hiervoor opgesomd, die zullen leiden tot een uitvoeringsplan, een bestek, een meetstaat en een gedetailleerde kostenraming.
 • Indien het een project aan een waterloop van 3de categorie betreft, moet dit een significant positief effect teweegbrengen op het in 2de categorie gerangschikt gedeelte van dezelfde waterloop.
 • Het subsidieerbaar deel van het project heeft uitsluitend betrekking op één of meer van de volgende doelstellingen: 
  • het terugdringen van de risico's op overstromingen;
  • het verbeteren, het herstellen en/of het in stand houden van de natuur en het natuurlijk milieu;
  • het voorkomen, beperken of ongedaan maken van verdroging;
  • het bieden van ruimte aan water en/of het watersysteem;
  • het bevorderen van de betrokkenheid van de mens met het watersysteem, waaronder de verhoging van de belevingswaarde in verstedelijkt gebied, het herwaarderen van watergebonden cultuurhistorische aspecten en vormen van zachte recreatie.

Procedure

De aanvraag verloopt in twee stappen. 

 1. Stuur het ingevulde formulier 'Verzoek tot instelling van een project' naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Integraal Waterbeleid
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent

  en e-mail het naar waterbeleid@oost-vlaanderen.be

  Voldoet het project aan de subsidievoorwaarden dan wordt het 'ingesteld'.
  De aanvrager stelt - nadat het project is ingesteld - een werkgroep samen waarin personeelsleden van de dienst Integraal Waterbeleid zijn opgenomen. 
  Deze werkgroep zorgt voor de begeleiding van de aanvrager zodat een degelijk dossier wordt opgebouwd. 
  De werkgroep moet het afgewerkte dossier gunstig evalueren vooraleer de aanvrager een 'aanvraag voor subsidie' kan indienen
 2. Stuur het ingevulde formulier 'Aanvraag voor subsidie' ten laatste op 6 december naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Integraal Waterbeleid
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent

  en e-mail het naar waterbeleid@oost-vlaanderen.be

De deputatie kent vóór 1 februari subsidies toe aan de gunstig gerangschikte projecten.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.

Privacyverklaring
De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66