Polders en wateringen

Sommige inwoners van Oost-Vlaanderen betalen jaarlijks een bijkomende belasting omdat zij eigendommen hebben in een polder of watering. Maar wat doen deze polder- en wateringsbesturen nu precies? 

Wat zijn polders en wateringen?

Polders en wateringen zijn openbare besturen, die autonoom beslissingen nemen en werken aan en rond de  waterlopen in hun werkingsgebied. Deze gebieden zijn wettelijk vastgelegd. In Oost-Vlaanderen zijn er momenteel nog 28 polders of wateringen. In deze gebieden beheren zij de onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie en polder- of wateringgrachten. De Provincie betaalt de kosten voor het onderhoud van de waterlopen van 2de categorie en de gemeente betaalt deze voor de 3de categorie. Het onderhoud van de grachten betalen de polders en wateringen zelf.

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de onderhoudskosten, moeten de polders en wateringen de geactualiseerde richtlijnen nauwgezet volgen. Daarover werd op 18 maart 2022 een webinar gehouden. Bekijk deze webinar en de bijhorende presentatie.

Hoewel de polders en wateringen vroeger hoofdzakelijk waterbeheer uitvoerden voor de landbouw, stelt nieuwe wetgeving dat ze nu ook mee moeten instaan voor integraal waterbeleid, wat een belangrijke uitbreiding  is van hun taken. Hun bestuurssamenstelling is  niet mee aangepast. 

Wie bestuurt polders en wateringen?

De vergaderingen van de polder of watering zijn niet openbaar. Enkel 'stemgerechtigde ingelanden' kunnen de algemene vergadering bijwonen.

Volgens de wetgeving zijn ingelanden zij die een titel hebben van zakelijke rechten waaraan genot van erven die in het poldergebied gelegen zijn, verbonden is. Dat komt in de praktijk neer op volle eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, diegenen met een recht van opstal of bewoning en dergelijke. De term slaat niet op blote eigenaars omdat het vruchtgebruik bij de vruchtgebruiker ligt, en slaat ook niet op pachters of huurders.

Niet alle eigenaars hebben stemrecht. Enkel ingelanden met voldoende oppervlakte binnen de polder of watering zijn stemgerechtigd. Hoeveel deze oppervlakte moet bedragen, is afhankelijk van de grootte van de polder of watering en varieert tussen 0,5 en 5 ha.

Eigenaars die niet aan deze vereiste oppervlakte komen, kunnen zich ook groeperen en op deze manier stemrecht verkrijgen.

Belastingen

Een polder of watering heeft het recht een belasting te heffen. Het bestuur van de polder of watering bepaalt de hoogte van de aanslagvoet. Er bestaat een minimumbelasting die kleine grondeigenaars verschuldigd zijn en verder een tarief per hectare.

Op de website www.gisoost.be/waterlopen kan je te weten komen of je eigendommen gelegen zijn binnen een polder of watering.

Modernisering

In het verleden waren er al denkoefeningen om de polders en wateringen om te vormen tot slagkrachtigere, modernere en democratischere besturen dan zij tot nu toe zijn. In dit rapport vind je daarvan de weerslag. De Provincie blijft ijveren voor een grondige aanpassing van hun wetgeving.

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66