Onderhoudswerken

De Provincie zorgt ervoor dat te veel regenwater vlot kan doorstromen via de waterlopen en doet dit met respect voor de natuur in en rond de waterlopen. Om een vlotte waterafvoer te  garanderen, moet de Provincie regelmatig onderhoudswerken uitvoeren.

Maaien

De Provincie maait het talud (aflopende oever) en de bodem van een beek waar het kan met de korfmaaier. Soms is echter ook handwerk nodig of doet ze aan nulbeheer.

Het maaisel spreidt de Provincie uit binnen een strook van vijf meter naast de waterloop. In uitzonderlijke omstandigheden wordt het afgevoerd. Om de gewassen op akkers niet te beschadigen, maait de Provincie maar vanaf 15 november. Eén keer per jaar is meestal voldoende.

Waterlopen met een reëel risico op wateroverlast maait de Provincie een extra keer in de zomer. Je kan een vergoeding krijgen voor schade aan de gewassen door deze bijkomende maaibeurt, als:

  • je gebruiker bent van een perceel op het moment dat de werken worden uitgevoerd;
  • er effectief schade is als gevolg van de maaiwerken;
  • de maaiwerken worden uitgevoerd in de periode tussen 1 juni en 15 september.

De vergoeding is gebaseerd op een tarieflijst die voor elk gewas jaarlijks opnieuw wordt vastgelegd. Om een schadevergoeding te ontvangen vul je het schadeaangifteformulier in. Enkel een volledig en correct ingevuld formulier wordt behandeld. Zorg er ook voor dat je het formulier ten laatste één maand na de uitvoering van de werken aan de Provincie bezorgt. Dat kan met de post (Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Integraal Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent) of per mail (waterbeleid@oost-vlaanderen.be).

Ruimen

Door afzettingen van bodemdeeltjes en resten van planten kunnen waterlopen dichtslibben. Als een goede waterafvoer niet meer mogelijk is, ruimt de Provincie de sliblaag. De Provincie voert vervuild slib af en en spreidt proper slib (dat voldoet aan de normen van de milieuwetgeving) uit in de 5 meterzone langs de waterloop.

Oevers herstellen

De oever van een waterloop kan plaatselijk zijn stabiliteit verliezen door de kracht van het water dat wordt afgevoerd na hevige regen.

De Provincie herstelt oevers liefst op de meest natuurlijke manier. Soms kiest het provinciebestuur voor een harde oeververdediging. Schanskorven zijn dan een oplossing. Dit zijn stalen netten gevuld met breuksteen. Na verloop van tijd nestelen planten zich tussen die stenen. De Provincie probeert betonnen verstevigingen te vermijden.

Exoten bestrijden

Invasieve exotische planten en dieren vormen meer en meer een probleem. Ook de provinciale waterlopen hebben er last van. In en langs de waterlopen bestrijdt de Provincie soorten als grote waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw, watercrassula en Japanse duizendknoop.

Lees meer over de invasieve planten en dieren

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66