PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde

Dit plan bestaat uit 2 deelplannen:

  • Deelplan 1 Hauwaart-Varent: ontwikkelingsmogelijkheden brouwerij Roman en herbestemming niet bebouwde delen resterend industriegebied naar open ruimte
  • Deelplan 2 Coupure: rechtszekerheid voor regionaal bedrijventerrein Coupure

Hieraan is ook een plan-milieueffectrapport gekoppeld. Dit om eventuele schadelijke effecten op het milieu in te schatten en op te vangen.

 

Het PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde bestaat uit 6 documenten:

Nota met motivering en extra detailinfo over het plan (doelstellingen, advies PROCORO, beleidscontext, huidige feitelijke en juridische situatie, watertoets, toekomstige planopties en inrichtingsprincipes, toepassing van milderende maatregelen en aanbevelingen uit het plan-MER, ...)

Verordenend plan met de nieuwe bestemmingen in de omgeving van Brouwerij Roman

Verordenend plan met de nieuwe bestemmingen voor het terrein Coupure

De nieuwe verordenende stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing worden in de plangebieden.

Grafische aanduiding van de percelen die van bestemming wijzigen en waarop mogelijks een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een andere compensatie van toepassing is.

Grafische aanduiding van de percelen die van bestemming wijzigen en waarop mogelijks een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een andere compensatie van toepassing is.

  • Mogelijke milieueffecten van het plan zijn ook onderzocht. 

De resultaten vind je terug in het plan-Mer (of lees de beknopte versie).

Actueel

Om tot dit definitieve plan te komen, zijn verschillende stappen gezet:

  • Het plan werd meerdere keren voorgelegd en steeds verder verfijnd en aangepast. De laatste inspraakronde, het openbaar onderzoek, liep in het najaar van 2022. Alle adviezen, bezwaren en opmerkingen werden bekeken door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO). Vervolgens gaf de PROCORO een advies aan de provincieraad.
  • Nadat het plan op basis van dat advies was aangepast, stelde de provincieraad het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) Bedrijvigheid Oudenaarde en het bijhorende (plan-milieueffectenrapport (plan-MER) definitief vast op 24 mei 2023. Bekijk het besluit.
  • Het plan wordt nu beoordeeld door de Vlaamse regering. Indien zij niet akkoord is, heeft ze 45 dagen de tijd om het plan te schorsen of te vernietigen. Als dit niet gebeurt, wordt het plan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
  • Veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het plan in werking en kunnen vergunningen op basis van het plan worden afgeleverd.

Timing

Definitief vastgesteld plan door de provincieraad op 24 mei 2023.

Inwerkingtreding plan: begin augustus 2023 (onder voorbehoud).

Budget

100 000 EUR voor het plan-Mer

Partners

Stad Oudenaarde

Gemeenten

Stad Oudenaarde