Interreg 2-Zeeënproject STAR2Cs

Het STAR2Cs-project (2018-2021) streefde ernaar om de besluitvorming rond klimaatadaptatieplannen te verbeteren. Hiervoor werden proefprojecten opgezet in Engeland, Nederland, Frankrijk en België. Door de verschillende belanghebbenden van bij het begin actief te betrekken werkte men aan plannen die vlotter tot uitvoering moeten leiden.

Actueel

Zo werd in het stroomgebied van de Zwalmbeek gedurende anderhalf jaar door waterbeheerders, overheden, inwoners en andere partners gezocht naar concrete maatregelen die het overstromingsrisico verder kunnen verminderen.

Op maandag 28 juni 2021 ondertekenden de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, de gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm, Solva, Boerennatuur Vlaanderen, het Algemeen Boerensyndicaat Vlaanderen en de Boerenbond het riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Daarmee engageerden ze zich om samen aan de slag te gaan met maar liefst 43 acties die de overstromingsrisico’s in het stroomgebied zullen helpen beperken. Het riviercontract is momenteel volop in uitvoering.

Andere resultaten van het STAR2Cs-project:

 • Er werd een stakeholderanalyse-instrument ontwikkeld om projectcoördinatoren te helpen bij het in kaart brengen van de relevante stakeholders en het bepalen van het geschikte participatieniveau waarop ze bij het project betrokken dienen te worden. 
 • De evaluatie van het besluitvormingsproces voor de gebiedsvisie voor de Maarkebeek werd afgerond. 
 • In het kader van het traject naar een strategisch plan 'Ruimte voor Water' voor de Dender werd een studie afgerond naar het doorrekenen van kosten en baten van preventiemaatregelen in overstromingsriscobeheerplannen.

Timing

Het STAR2Cs-project liep van september 2018 tot en met augustus 2021.

Het riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek wordt momenteel onder coördinatie van de bekkenwerking door de betrokken partners (zie hoger) uitgevoerd.

Riviercontract Zwalmbeek

Budget

272 666 EUR

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Kent County Council
 • De Vlaamse Waterweg nv
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Vlaamse Milieumaatschappij
 • Agence d’Urbanisme et de Développement des Vallées de l’Oise – Oise-les-Vallées

Gemeenten

Gebied: de gemeenten in de stroomgebieden van de Maarkebeek, Dender en Zwalmbeek