Subsidie voor plattelandsinitiatieven

Deze subsidie is bedoeld voor plattelandsinitiatieven met aandacht voor integrale ontwikkeling.

Jaarlijks worden de verschillende modaliteiten van de oproep bepaald. 
Dit gaat over het thema of de actielijst, de begunstigde, het actiegebied, de detaillering van de subsidiabele kosten, het maximaal subsidiebedrag, de maximale looptijd en de timing van indienen.

Het thema voor 2023 is 'Stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte'.
Er zijn 4 concrete acties:
1. De omgeving van een zorginstelling vergroenen voor bewoners en de buurt;
2. Inrichten of verfraaien van multifunctionele ontmoetingsplaatsen op buurtniveau             (buitenruimtes);
3. Groene verbindingen;
4. Ontmoetingsgerichte ingrepen in en rond multifunctionele gebouwen op buurtniveau.

Een breed participatietraject (uitz. voor actie 3) en aanmelding bij de Kwaliteitskamer zijn vereist.

Doelgroep

 • Gemeentebesturen of hun verzelfstandigde agentschappen.
 • OCMW’s of hun verzelfstandigde agentschappen.
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.
 • Stichtingen.
 • Verenigingen zonder winstoogmerk.

Bedrag

 • Maximaal 65% van het begroot initiatief. De aanvrager brengt de overige 35% van de middelen zelf aan én met een minimaal eigen inbreng van 15%.
 • Minimaal 5 000 EUR en maximaal 50 000 EUR.

De steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III, Afdeling 1 en artikel 21 (Steun voor kennisuitwisselings- en voorlichtingsacties) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor de uiterste indieningsdatum.
  Er is een jaarlijkse oproep om aanvraagdossiers in de dienen waarbij de uiterste indieningsdatum en de actie worden gecommuniceerd.
  In 2023 moet de aanvraag uiterlijk op 8 november 2023 om 12 uur 's middags worden ingediend. 
 • De aanvrager is: 
  • een gemeentebestuur of zijn verzelfstandigde agentschappen;
  • een OCMW of zijn verzelfstandigde agentschappen;
  • een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid;
  • een stichting;
  • een vereniging zonder winstoogmerk.
 • De aanvrager heeft maximaal recht op één subsidie per oproep.
 • Het plattelandsinitiatief
  • vindt plaats op het grondgebied van één of meerdere gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen. De centrumsteden Gent, Aalst en Sint-Niklaas worden uitgesloten;
  • loopt maximaal 2 jaar en start verplicht op 1 december 2023 en eindigt
   op 30 november 2025;
  • levert een bijdrage aan de uitvoering van de beleidsdoelstellingen van de Provincie Oost-Vlaanderen, in het bijzonder de beleidsdoelstelling ‘Een plattelandsbeleid voeren als hefboom voor de (be)leefbaarheid van het platteland’;
  • sluit aan bij de actie gekozen door de deputatie;
   Het thema voor 2023 is ‘Stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte’.
   Er zijn 4 concrete acties:
   1. De omgeving van een zorginstelling vergroenen voor bewoners en de buurt;
   2. Inrichten of verfraaien van multifunctionele ontmoetingsplaatsen op buurtniveau (buitenruimtes);
   3. Groene verbindingen;
   4. Ontmoetingsgerichte ingrepen in en rond multifunctionele gebouwen op buurtniveau.
   Een breed participatietraject (uitz. voor actie 3) en aanmelding bij de Kwaliteitskamer zijn vereist;
  • streeft een duurzaam effect na en werkt naar concrete resultaten op korte en lange termijn;
  • werkt aan draagvlak door aandacht te hebben voor de betrokkenheid van verschillende doelgroepen en stakeholders;
  • heeft een duidelijke meerwaarde en de verhouding tussen het gevraagd subsidiebedrag en het voorgestelde initiatief is in evenwicht;
  • heeft aandacht voor integrale ontwikkeling.
 • Kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring:
  • erelonen derden op basis van factuur;
  • investeringskosten op basis van factuur.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
  Ze mag worden gecumuleerd met een subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Mail het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 8 november 2023 - 12 uur 's middags naar  platteland@oost-vlaanderen.be.
 • De dienst Landbouw & Platteland bereidt een advies voor op basis van de aanvraag- en subsidiecriteria.
 • De deputatie beslist.
 • Bij ontoereikend krediet wordt voorrang gegeven aan de aanvragen die beter worden beoordeeld.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 61