Subsidie voor plattelandsinitiatieven

Met deze subsidie wordt ingezet op kwaliteitsvolle plattelandsontwikkeling.

Voor de oproep 2024 zoekt Provincie Oost-Vlaanderen sterke projecten in het gebied Schelde-Dender. Het geselecteerde gebied is complementair aan de Oost-Vlaamse LEADER-gebieden (zie voorwaarden). 

Er werden zes acties bepaald binnen of op de doorsnede van de drie grote plattelandsthema’s landbouw, landschap en dorpen:

 1. Realiseren van netwerken voor kennisdeling en -verspreiding rond duurzame landbouwverbreding, valorisatie en verwerking van biomassaresten of innovatieve en duurzame productie- en verwerkingstechnieken in de landbouw.
 2. Investeren in de ontwikkeling van open ruimte in functie van klimaatadaptatie en – mitigatie en beschermen van biodiversiteit.
 3. Investeren in de kwaliteit van het integraal bodem- en watersysteem.
 4. Investeren in de beleving van het landschap.
 5. Realiseren van toekomstbestendige ontmoetingsplaatsen met oog voor een kwalitatieve aansluiting met het omliggende landschap.
 6. Realiseren van ontmoetingsmomenten die de lokale gemeenschap versterken.

Lees meer informatie in de bijlage "Oproep plattelandsinitiatieven 2024".

 

Wil je meer info?

 • Online infomoment: Schrijf je in voor het online infomoment op donderdag 2 mei, 11 - 12 uur. Je ontdekt er alles over de oproep en hoe in te dienen. Na inschrijving ontvang je een link om deel te nemen.
 • Online ontmoetingsdagen: Het is aangeraden om je projectidee grondig af te toetsen met ons team. Dit kan op maandag 13 of dinsdag 14 mei. Boek jouw online tijdslot.

Doelgroep

 • Gemeentebesturen of hun verzelfstandigde agentschappen.
 • OCMW’s of hun verzelfstandigde agentschappen.
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.
 • Stichtingen.
 • Verenigingen zonder winstoogmerk.

Bedrag

 • Maximaal 65% van het begroot initiatief. De aanvrager brengt de overige 35% van de middelen zelf aan én met een minimaal eigen inbreng van 15%.
 • Minimaal 5 000 EUR en maximaal 50 000 EUR.

De steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III, Afdeling 1 en artikel 21 (Steun voor kennisuitwisselings- en voorlichtingsacties) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor de uiterste indieningsdatum.
  Er is een jaarlijkse oproep om aanvraagdossiers in de dienen waarbij de uiterste indieningsdatum en de actie worden gecommuniceerd.
  In 2024 moet de aanvraag uiterlijk op vrijdag 14 juni 2024 om 12 uur 's middags worden ingediend. 
 • De aanvrager is: 
  • een gemeentebestuur of zijn verzelfstandigde agentschappen;
  • een OCMW of zijn verzelfstandigde agentschappen;
  • een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid;
  • een stichting;
  • een vereniging zonder winstoogmerk.
 • De aanvrager heeft maximaal recht op één subsidie per oproep.
 • Het plattelandsinitiatief
  • vindt plaats op het grondgebied van één of meerdere van deze (deel-)gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen: Destelbergen, Melle, Merelbeke (enkel deelgemeente centrum), Wetteren, Wichelen, Lede, Laarne, Lokeren (enkel deelgemeente centrum), Berlare, Zele, Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme, Temse (enkel deelgemeente centrum), Denderleeuw (enkel deelgemeente centrum).

   Valt jouw (deel-)gemeente niet in het afgebakende gebied? Dan behoor je wellicht tot een van de Oost-Vlaamse LEADER-gebieden. Ook hier zijn regelmatig projectoproepen. Alle informatie vind je op de website van Leader Oost-Vlaanderen;
  • loopt maximaal 2,5 jaar en start verplicht op 1 september 2024 en eindigt op
   28 februari 2027;
  • sluit aan bij een van de zes bovenstaande acties, gekozen door de deputatie; 
  • streeft een duurzaam effect na en werkt naar concrete resultaten op korte en lange termijn;
  • werkt aan draagvlak door aandacht te hebben voor de betrokkenheid van verschillende doelgroepen en stakeholders;
  • heeft een duidelijke meerwaarde en de verhouding tussen het gevraagd subsidiebedrag en het voorgestelde initiatief is in evenwicht;
  • heeft aandacht voor integrale ontwikkeling.
 • Kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring zijn per actie bepaald en na te lezen in de bijlage. Het gaat maximaal om volgende kosten: loonkosten, erelonen, investeringskosten en werkingskosten.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
  Ze mag worden gecumuleerd met een subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Mail het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op vrijdag 14 juni 2024  - 12 uur 's middags naar  platteland@oost-vlaanderen.be.
 • De dienst Landbouw & Platteland bereidt een advies voor op basis van de aanvraag- en subsidiecriteria.
 • De deputatie beslist.
 • Bij ontoereikend krediet wordt voorrang gegeven aan de aanvragen die beter worden beoordeeld.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 61