Subsidie voor de aankoop van natuurgebieden

Deze subsidie wil ecologisch waardevolle natuurgebieden beschermen en de achteruitgang van de Oost-Vlaamse biodiversiteit tegengaan.

Doelgroep

Erkende terreinbeherende verenigingen.

Bedrag

 • De deputatie bepaalt het bedrag.
  Ze kan per aankoop een plafond aan de subsidie bepalen.
 • Wanneer voor dezelfde gronden ook een toelage wordt bekomen van Europa, Het Vlaams Gewest of lokale besturen, dan mag de gezamenlijke toelage nooit de grens van 95 % van de totale aankoopprijs (inclusief aktekosten en verkooprechten) overstijgen.
 • De provinciale toelage komt na de eventuele toelagen van hogere overheden.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen ten laatste op 1 mei.
 • De aanvrager is erkend door de Vlaamse overheid als terreinbeherende natuurvereniging met ten minste 250 ha erkend natuurreservaat in beheer in Oost-Vlaanderen en met minstens 10 jaar ervaring in het beheer van erkende natuurreservaten.
 • De gronden waarvoor subsidie wordt aangevraagd, bevinden zich op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.
 • De verleden notariële aankoopakte is maximum 1 jaar oud.
 • Eventuele andere subsidies (reeds toegekend of aangevraagd) worden toegevoegd bij de aanvraag.
 • Gronden 
  • voor bosuitbreiding worden niet gesubsidieerd indien zij gebruikt (zullen) worden voor compenserende bebossing, onder gelijk welke vorm;
  • mogen niet gelegen zijn in herbevestigd agrarisch gebied (HAG) tenzij het om biologisch waardevolle tot zeer waardevolle percelen gaat;
  • gelegen in de onmiddellijke omgeving van provinciale natuur- en bosgebieden komen niet in aanmerking voor subsidie, tenzij na overleg met de Provincie Oost-Vlaanderen;
  • die een duidelijke bijdrage leveren aan de provinciale klimaatdoelstellingen en de provinciale soorten en biotopen conform de studie “Soorten en biotopen in Oost-Vlaanderen: prioriteit en symboolwaarde voor het natuurbeleid – INBO 2013” komen in aanmerking voor een hogere rangschikking.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Mail het ingevulde aanvraagformulier ten laatste op 1 mei naar
  natuursubsidies@oost-vlaanderen.be
 • Aanvragen ingediend vanaf 2 mei worden behandeld in het daaropvolgende kalenderjaar.
 • Aanvragen die in het jaar van indiening niet werden geselecteerd voor een subsidie, komen te vervallen maar kunnen opnieuw worden ingediend.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02