Bodem en grondwater

Burgers en openbare besturen kunnen een beroep doen op de dienstverlening van het PCM.

Voor burgers

Als burger kan je bij het PCM terecht voor een milieu-hygiënisch onderzoek van je moestuin dat nagaat of er indicaties voor gezondheidsrisico's aanwezig zijn. Het PCM meet het gehalte aan zware metalen in de bodem en via de Vlaamse tool 'Gezond uit eigen grond' ontvang je advies over hoe je gezond kan moestuinieren. Ook andere parameters (bijvoorbeeld PFAS) kunnen onderzocht worden. 

Voor lokale besturen

Bodem

Voor welke onderzoeken kan je bij het PCM terecht?

Openbare besturen kunnen voor hun decretaal verplichte bodemonderzoeken (grondverzet en oriënterende bodemonderzoeken) terecht bij het PCM. Het PCM toetst de analyseresultaten aan de verschillende drempelwaarden en normen, opgenomen in het VLAREBO. Daarnaast kan het PCM bodemonderzoeken uitvoeren voor het aanleggen van volkstuintjes, het inrichten van woonzones of bij een onderzoek naar het afsterven van vegetatie of andere calamiteiten.

 

Courante analyses bij bodemonderzoeken

Het PCM bepaalt standaard pH-KCl, organisch materiaal en klei en gebruikt deze parameters voor het omrekenen van de VLAREBO-normen. Verder bepaalt het PCM ook vaak droge stof, zware metalen, poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK), minerale olie, polychloorbifenylen (PCB), vluchtige organische stoffen (VOS) en pesticiden.

Waterbodem

Voor welke onderzoeken kan je bij het PCM terecht?

In het kader van ruimingswerken of het herinrichten van waterlopen of andere oppervlaktewateren (grachten, vijvers, wachtbekkens,…) moeten openbare besturen vooraf waterbodemonderzoeken uitvoeren. Het VLAREMA beschouwt ruimingsspecie als een afvalstof. De specie kan in aanmerking komen voor hergebruik als secundaire grondstof, dit wil zeggen als bodem of als bouwstof, op voorwaarde dat de waterbodemkwaliteit voldoet aan de normen opgelegd in het VLAREMA of VLAREBO. De waterbodemonderzoeken gebeuren volgens de richtlijnen opgenomen in de code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie.

Courante analyses bij waterbodemonderzoeken

Het PCM bepaalt standaard pH-KCl, organisch materiaal en klei voor het omrekenen van de VLAREBO-normen en daarnaast zware metalen, minerale olie, poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en organochloorpesticiden (OCP). 

Grondwater

Voor welke onderzoeken kan je bij het PCM terecht?

Openbare besturen kunnen voor hun decretaal verplichte oriënterende onderzoeken terecht bij het PCM. Het PCM  toetst de analyseresultaten aan de verschillende drempelwaarden en normen, opgenomen in het VLAREBO. Verder zijn er in het kader van vergunningen vaak ook voorwaarden voor het gebruik en de kwaliteit van opgepompt grondwater. Om deze voorwaarden te controleren zijn periodieke monstername en analyse verplicht. 

Courante analyses bij grondwateronderzoeken

Het PCM bepaalt standaard pH, geleidbaarheid, welke ter plaatse gemeten worden en zware metalen, minerale olie, poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK) en vluchtige organische stoffen (VOS) en vaak ook pesticiden, nutriënten en bacteriologische parameters.

Stel een vraag

Provinciaal Centrum Voor Milieuonderzoek

+32 9 267 89 00