Bodem en waterbodem

Alle overheidsdiensten kunnen een beroep doen op het labo van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek om op een bepaalde locatie metingen uit te voeren, al dan niet in het kader van een breder onderzoek. Omdat kwaliteit een prioriteit is, werkt het PCM met de modernste meetapparatuur.

Bodem

Infiltratiemetingen

Voor de dimensionering van infiltratie- en buffervoorzieningen bepaalt het PCM de doorlatendheid van een grond aan de hand van een dubbele ringinfiltrometer en de methode Hooghoudt. Het PCM bepaalt de infiltratiemogelijkheden ook terreinkenmerken, de bodemkaart, de diepte van de grondwatertafel en boorprofielen te bestuderen.

 

Bodemverdichting

Waterstagnatie en slecht groeiende vegetatie kunnen het gevolg zijn van een verdichte bodem. Het PCM brengt door middel van een penetrologger de graad van bodemverdichting in kaart en toetst deze af met optimale omstandigheden. Het PCM geeft ook advies over mogelijke maatregelen.

 

Peilmetingen

Het PCM meet de peilhoogtes (t.o.v. TAW) van zowel oppervlakte- als grondwater. Na een vooronderzoek legt het PCM de relevante locaties binnen een watersysteem vast en start de monitoring met automatische dataloggers of 'divers'. 

Waterbodem

Slibdikte

Het PCM bepaalt slibdiktes bij bodemwateronderzoek op basis van een slibbaak. Op basis van de slibdikte kan het PCM inschatten hoeveel slib aanwezig is in het waterlichaam. 

Stel een vraag

Provinciaal Centrum Voor Milieuonderzoek

+32 9 267 89 00