Subsidie voor regulier onderhoud van fietssnelwegen

Deze subsidie wil gemeenten, autonome gemeentebedrijven en havenbedrijven ondersteunen voor het regulier onderhoud en de winterdienst op vrijliggende fietssnelwegen, gelegen op het fietssnelwegennetwerk.

Doelgroep

 • Gemeenten
 • Autonome gemeentebedrijven
 • Havenbedrijven

Bedrag

 • Het bedrag van de subsidie is forfaitair en bedraagt 800 EUR per weerhouden kilometer fietssnelweg.
 • De deputatie legt het totale aantal kilometers dat in aanmerking komt voor betoelaging en het totale bedrag van de betoelaging vast.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
 • De aanvrager is een gemeente, een autonoom gemeentebedrijf of een havenbedrijf (zoals omschreven in het Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van zeehavens).
 • De fietsweg
  • is niet in eigendom en/of beheer van het Vlaams Gewest;
  • maakt deel uit van het bij provincieraadsbesluit goedgekeurde fietssnelwegenplan;
  • is een vrijliggende fietsweg, in beheer bij de aanvrager.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 1. Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend aangetekend naar 
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
 2. Je ontvangt een toelagebesluit van de deputatie. Dit besluit bepaalt het aantal in aanmerking komende kilometers en het maximumbedrag van de subsidie.
 3. Stuur het ingevulde planningsformulier met de planning van de voorziene werken en winterdienst ten laatste 6 weken na ontvangst van het toelagebesluit aangetekend naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
  of e-mail het ingevulde planningsformulier naar fietssubsidies@oost-vlaanderen.be
 4. Hou een overzicht bij van de geleverde en geplande werken.
 5. Stuur het ingevulde uitbetalingsformulier, samen met de nodige bewijsstukken, voor
  1 december van het jaar van de aanvraag aangetekend naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
  of e-mail het ingevulde uitbetalingsformulier naar fietssubsidies@oost-vlaanderen.be

De uitbetaling van de betoelaging gebeurt na goedkeuring van het uitbetalingsformulier en de bewijsstukken door de deputatie en uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarvoor de aanvraag ingediend wordt.

De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst van de aanvraagformulieren en tot uitputting van de voorziene budgetten.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.

Privacyverklaring
De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag