De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Subsidie voor regulier onderhoud van fietssnelwegen

Deze subsidie wil gemeenten, autonome gemeentebedrijven en havenbedrijven ondersteunen voor het regulier onderhoud en de winterdienst op vrijliggende fietssnelwegen.

Doelgroep

 • Gemeenten
 • Autonome gemeentebedrijven
 • Havenbedrijven

Bedrag

 • Het bedrag van de subsidie is forfaitair en bedraagt 800 EUR per weerhouden kilometer fietssnelweg.
 • Het gecumuleerde bedrag van de provinciale subsidie en eventuele andere betoelagingen mag de effectieve kost voor het onderhoud niet overschrijden.

Voorwaarden

 • Een aanvraag tot opmaak van een samenwerkingsovereenkomst voor de betoelaging ‘Onderhoud fietssnelwegen’ indienen voor 1 mei van het betreffende jaar.
 • Een aanvraag tot betoelaging indienen voor 20 januari volgend op het jaar van uitvoering.
 • De aanvrager is een gemeente, een autonoom gemeentebedrijf of een havenbedrijf (zoals omschreven in het Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van zeehavens).
 • De fietsinfrastructuur
  • maakt deel uit van het bij provincieraadsbesluit goedgekeurde fietssnelwegenplan;
  • is een vrijliggende fietsweg, in beheer bij de aanvrager.
 • De fietsweg is niet in eigendom en/of beheer van het Vlaams Gewest.
 • De toekenning van de subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

De aanvraag verloopt in 5 stappen.

 1. Stuur een aanvraag tot opmaak van een samenwerkingsovereenkomst voor de betoelaging ‘Onderhoud fietssnelwegen’ voor 1 mei van het betreffende jaar via aangetekend schrijven naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Woodrow Wilsonplein 2
  9000 Gent
 2. De Provincie maakt een samenwerkingsovereenkomst op. In deze overeenkomst worden de fietssnelweg(en), het aantal in aanmerking komende kilometers en het maximumbedrag van de subsidie vastgelegd.
 3. Stuur een planning van de voorziene werken en de winterdienst naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Woodrow Wilsonplein 2
  9000 Gent
 4. Bewijs de geleverde werken.
 5. Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor betoelaging voor 20 januari volgend op het jaar van de uitvoering naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Woodrow Wilsonplein 2
  9000 Gent

De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van afsluiting van de samenwerkingsovereenkomsten en tot uitputting van de voorziene budgetten.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.

Privacyverklaring
De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag