Subsidie voor grondinnames van fietssnelwegen

Deze subsidie is bedoeld voor grondinnames in functie van de aanleg van fietssnelwegen gelegen op het bij ministerieel besluit vastgestelde fietssnelwegenplan of het door de provincieraad vastgestelde fietssnelwegenplan van 2 september 2015.

Doelgroep

 • Gemeenten
 • Autonome gemeentebedrijven
 • Havenbedrijven

Bedrag

50 % van de subsidieerbare kosten voor grondinnames in functie van de aanleg van fietsinfrastructuur op fietssnelwegen.

Voorwaarden

 • Een Aanvraag tot principiële belofte en een Aanvraag tot vaste belofte aanvragen.
  De vaste belofte kan niet aangevraagd worden zonder de voorafgaande principiële belofte voor subsidie door de deputatie.
 • De aanvrager is een gemeente of een autonoom gemeentebedrijf of een havenbedrijf (zoals omschreven in het Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens).
 • De grondinnames worden uitgevoerd in functie van de aanleg van fietsinfrastructuur deel uitmakend van het bij ministerieel besluit vastgestelde fietssnelwegenplan of het door de provincieraad vastgestelde fietssnelwegenplan van 2 september 2015.
 • De gronden voor de aan te leggen fietsinfrastructuur liggen op het grondgebied van de aanvrager.
 • De grondverwerving of onteigening gebeurt op basis van het ontwerp van het fietssnelwegproject dat werd goedgekeurd volgens de daartoe voorziene procedure bepaald binnen het Decreet Basisbereikbaarheid
 • Elk project wordt in samenspraak met de Provincie Oost-Vlaanderen afgehandeld.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • De aanvraag gebeurt in 2 fases: de Aanvraag tot principiële belofte (1e fase) en de Aanvraag tot vaste belofte (2e fase).
  • 1e fase – Aanvraag tot principiële belofte
   Stuur de Aanvraag tot principiële belofte uitsluitend digitaal naar fietssubsidies@oost-vlaanderen.be.

   Deze aanvraag gebeurt op basis van:
   - de onteigenings- of innemingsplannen;
   - het goedgekeurde schattingsverslag opgemaakt door een beëdigd landmeter voor        de te verwerven grond;
   - de raming voor de kosten van de grondaankoop via minnelijke grondverwerving of        onteigening.

   De principiële belofte tot subsidie is verplicht. Ze vervalt indien er na 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van toekenning ervan geen vaste belofte werd verleend.
  • 2e fase – Aanvraag tot vaste belofte
   Stuur de Aanvraag tot vaste belofte uitsluitend digitaal naar fietssubsidies@oost-vlaanderen.be

   Deze aanvraag gebeurt op basis van:
   - de aankoopakte waarin de werkelijke aankoopprijs van de grond of inname     beschreven staat;
   - de verantwoordingsstukken voor de kosten voor onderhandelingen en bemiddeling,    indien deze door derden werden gedaan.

   De vaste belofte kan niet aangevraagd worden zonder de voorafgaande principiële belofte voor subsidie door de deputatie.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag