Subsidie voor woongelegenheden voor kwetsbare doelgroepen

Deze subsidie wil projecten stimuleren die woongelegenheden voor kwetsbare doelgroepen creëren.

Doelgroep

 • Openbare besturen.
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wonen.
 • Sociale woonorganisaties.
 • Organisaties met rechtspersoonlijkheid actief rond het thema ‘wonen’.
 • Samenwerkingsverbanden tussen bovenvermelde actoren.

Bedrag

De deputatie stelt het bedrag vast.
Een eerste schijf van 80% wordt uitbetaald na goedkeuring van het project door de deputatie.
De tweede schijf van 20% wordt uitbetaald na oplevering van het project en een positieve controle van de verantwoordingsstukken en bewijsstukken.

Op het meerjarenplan 2020-2025 is een krediet van 1 000 000 EUR per jaar voorzien (tot en met 2025).

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor de uiterste indiendatum.
  Er is een projectoproep om aanvraagdossiers in te dienen waarbij de uiterste indiendatum en een prioritering (vastlegging van een thema en/of doelgroep en/of locatie …) worden gecommuniceerd.
  De aanvraag voor het projectjaar 2024 moet voor 1 maart 2024 worden ingediend.
 • De aanvrager is een openbaar bestuur, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een sociale woonorganisatie, een organisatie met rechtspersoonlijkheid actief rond het thema ‘wonen’ of een samenwerkingsverband tussen vermelde actoren.
 • Het project
  • heeft een uitsluitend grondgebonden karakter, vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en is kerngebonden;
  • voldoet aan de doelstellingen van artikel 1.1.4. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;
  • beoogt een ontwikkeling die provinciaal beleidsmatig gewenst is;
  • is gericht op het realiseren van extra woongelegenheden voor kwetsbare doelgroepen.
   Met projectjaren 2024 en 2025 wil de Provincie inzetten op een toename van het aanbod van betaalbare woningen voor kwetsbare doelgroepen. De Provincie stelt als vereiste dat de ingediende woonprojecten inspelen op lokale woonnoden, passen binnen het lokale woonbeleid en aandacht hebben voor de betaalbaarheid van het wonen. De gemeente wordt als partner betrokken in het woonproject. 
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met subsidies van andere overheden en dit om de globale doelstellingen van het project te halen.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 maart 2024 naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Ruimtelijke planning
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
  of
  e-mail het ingevulde aanvraagformulier voor 1 maart 2024 naar
  wonen@oost-vlaanderen.be
 • De deputatie beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvragen.
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt de ontvankelijk bevonden aanvragen en brengt een advies uit.
 • De deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61