Subsidie voor vernieuwende tewerkstellingsprojecten

Deze subsidie ondersteunt vernieuwende projecten die gericht zijn op het (her)activeren van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het reguliere circuit en het bevorderen van de duurzame tewerkstelling van de doelgroep. 

Acties binnen het project kunnen onder andere gericht zijn op: het toeleiden van de doelgroep naar het project, het organiseren van opleidingen, het inrichten van stages of werkplekleren, het begeleiden van de doelgroep, het creëren van jobs op maat, enzovoort. Meerdere acties kunnen worden gecombineerd. Acties die vallen onder de Vlaamse bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid & Gezin zijn expliciet uitgesloten van steun. 

Het partnerschap wordt aangemoedigd een specifieke subgroep binnen de groep van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt af te bakenen. 

Projecten moeten een vernieuwend karakter hebben en complementair zijn met andere acties of initiatieven in de Provincie.

Doelgroep

 • Reguliere ondernemingen
 • Organisaties uit de sociale economie
 • Intermediaire organisaties

Bedrag

Maximaal 75 000 EUR. 

Dit bedrag bestaat voor 75% uit een middelenverbintenis en voor 25% uit een resultaatsverbintenis.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor de uiterste indieningsdatum.
  Er is een jaarlijkse oproep om aanvraagdossiers in te dienen waarbij de uiterste indieningsdatum wordt gecommuniceerd.
  In 2023 moet de aanvraag uiterlijk op 9 juni 2023 worden ingediend.
 • De aanvrager is de projectverantwoordelijke van het partnerschap.
 • Het partnerschap
  • omvat ten minste 2 partners;
  • bestaat uit reguliere ondernemingen, organisaties uit de sociale economie, intermediaire organisaties of andere organisaties;
  • omvat ten minste 1 bedrijf uit het reguliere circuit;
  • is coherent en relevant, waarbij partners met complementaire en nuttige expertise samenwerken in het kader van het voorgestelde project.
 • De projectpartners
  • hebben rechtspersoonlijkheid;
  • hebben hun zetel en/of activiteiten op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • voeren het project uit in daadwerkelijke samenwerking;
  • leveren een engagementsverklaring waarin zij hun deelname aan het project bevestigen, de projectverantwoordelijke aanduiden en de voorwaarden van de samenwerking bepalen;
  • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenning(en) van projectsubsidies;
  • voldoen aan de EU-regelgeving inzake het ontvangen van staatssteun.
 • Het project
  • heeft een provinciaal of bovenlokaal bereik en/of belang;
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • zet in op het (her)activeren van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het reguliere circuit en het bevorderen van de duurzame tewerkstelling van de doelgroep;
  • streeft concrete resultaten na op het vlak van tewerkstelling;
  • heeft een vernieuwend karakter en is complementair met andere acties of initiatieven in de Provincie;
  • mag geen aanvang nemen alvorens de deputatie een beslissing heeft genomen over de aanvraag;
  • heeft een maximale looptijd van 2 jaar.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ze mag worden gecumuleerd met een subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • E-mail het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 9 juni 2023 naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Ondernemen & Innovatie: economie@oost-vlaanderen.be.

  Geïnteresseerde organisaties worden sterk aangeraden om voor 15 mei 2023 contact op te nemen met de dienst Ondernemen & Innovatie om het project af te toetsen en advies in te winnen. Dit kan via economie@oost-vlaanderen.be.
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt en selecteert op voorhand de aanvragen.
  Ze brengt een gemotiveerd advies uit en maakt een voorstel van rangschikking op.
 • De deputatie beslist.
 • De aanvragen worden afgehandeld op basis van de rangschikking van de adviescommissie en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

 

Stel een vraag

dienst Ondernemen & Innovatie

+32 9 267 86 84