Subsidie voor tewerkstellingsprojecten van lokale besturen

Deze subsidie wil (samenwerkingsverbanden tussen) lokale besturen ondersteunen die investeren in de doorstroom van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzame tewerkstelling.

De subsidie richt zich specifiek op projecten die de doorstroom naar betaalde arbeid als finaliteit voorop stellen.

Doelgroep

 • Lokale besturen.
 • Samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen.

Bedrag

Maximaal 40 000 EUR.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen vóór de uiterste indieningsdatum.
  Er is een jaarlijkse oproep om aanvraagdossiers in te dienen waarbij de uiterste indieningsdatum wordt gecommuniceerd.
  In 2023 moet de aanvraag uiterlijk op 9 juni 2023 worden ingediend.
 • De aanvrager is de projectverantwoordelijke van het partnerschap.
 • Het partnerschap
  • bestaat uit lokale besturen of samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen;
  • omvat ten minste 2 partners. 
   Bij deelname van een centrumstad (Gent, Sint-Niklaas of Aalst), dient het partnerschap uit minimum 4 lokale besturen te bestaan.
   Wanneer de aanvraag wordt ingediend door een bestaand samenwerkingsverband tussen lokale besturen, vervalt de voorwaarde tot partnerschap.
 • De projectpartners
  • hebben rechtspersoonlijkheid;
  • hebben hun zetel en/of activiteiten op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • voeren het project uit in daadwerkelijke samenwerking;
  • leveren een engagementsverklaring aan waarin zij hun deelname aan het project bevestigen, de projectverantwoordelijke aanduiden en de voorwaarden van de samenwerking bepalen;
  • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen(en) van projectsubsidies;
  • voldoen aan de EU-regelgeving inzake het ontvangen van staatssteun.
 • Het project
  • heeft een provinciaal of bovenlokaal bereik en/of belang;
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • heeft als doel om doorstroom van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzame, betaalde tewerkstelling te realiseren;
  • omvat acties onder volgende pijlers: arbeidsmarktgericht opleiden, doelgericht samenwerken met het reguliere circuit, kwaliteitsvol begeleiden naar betaald werk en nieuwe initiatieven;
  • mag geen aanvang nemen alvorens de deputatie een beslissing heeft genomen over de aanvraag;
  • heeft een maximale looptijd van 2 jaar.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ze mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • E-mail het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 9 juni 2023 naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Ondernemen & Innovatie: economie@oost-vlaanderen.be.
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt en selecteert op voorhand de aanvragen.
  Ze brengt een gemotiveerd advies uit en maakt een voorstel van rangschikking op.
 • De deputatie beslist.
 • De aanvragen worden afgehandeld op basis van de rangschikking van de adviescommissie en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Ondernemen & Innovatie

+32 9 267 86 84