Subsidie voor innovatieprojecten binnen de provinciale speerpuntclusters

Deze subsidie ondersteunt innovatieprojecten die werk maken van de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of productieprocessen die dicht bij een implementatie in de markt staan.

Doelgroep

 • Samenwerkingsverbanden tussen kmo’s.
 • Samenwerkingsverbanden tussen kmo’s en kennisinstellingen.

Bedrag

Maximaal 50 % van de subsidiabele kosten met een maximumbedrag van 100 000 EUR.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor de uiterste indieningsdatum.
  Er is een jaarlijkse oproep om aanvraagdossiers in te dienen waarbij de uiterste indieningsdatum en de speerpuntclusters worden gecommuniceerd.
  In 2024 loopt de oproep van 1 februari tot 31 mei.
  Deze oproep richt zich op projecten binnen de 6 speerpuntclusters uit de provinciale slimme specialisatie strategie: bio-economie/cleantech, materialen, slimme logistiek, slimme digitalisering, agro-voeding en zorginnovatie.
  Projectvoorstellen moeten gericht zijn op:
  - innovaties die bijdragen aan concrete vragen en noden vanuit het werkveld;
  - het ontwikkelen, testen, valideren en demonstreren van innovaties.        
 • De aanvrager is de projectverantwoordelijke van het innovatieproject.
 • De projectpartners
  • hebben rechtspersoonlijkheid;
  • zijn geen onderneming in moeilijkheden;
  • voeren het project uit in daadwerkelijke samenwerking;
  • leveren een samenwerkingsovereenkomst aan waarin zij hun deelname aan het project bevestigen, de projectverantwoordelijke aanduiden en de voorwaarden van het samenwerkingsproject bepalen;
  • hebben hun zetel en/of activiteiten op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenning(en) van projectsubsidies;
  • voldoen aan de EU-regelgeving inzake het ontvangen van staatssteun.
 • Het project
  • omvat een samenwerking tussen ten minste twee kleine of middelgrote ondernemingen (kmo) of een kleine of middelgrote onderneming en een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding;
  • heeft een provinciaal of bovenlokaal bereik en/of belang; 
  • heeft als doel om innovatieve producten, diensten of productieprocessen te ontwikkelen binnen de provinciale speerpuntclusters bio-economie/cleantech, materialen, zorginnovatie, slimme digitalisering, agro-voeding of slimme logistiek;
  • betreft experimentele ontwikkeling gericht op TRL-niveau 6 tem 8;
  • mag geen aanvang nemen alvorens de deputatie een beslissing heeft genomen over de aanvraag;
  • heeft een maximale looptijd van 2 jaar.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
  Ze mag ook niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • E-mail het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 31 mei 2024 naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Ondernemen & Innovatie: economie@oost-vlaanderen.be.
  Er wordt aanbevolen om projectideeën op voorhand af te stemmen met de dienst Ondernemen & Innovatie met het oog op advies en begeleiding bij de indiening van het projectvoorstel.
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt de aanvragen en brengt een advies uit.
 • De deputatie beslist.
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Ondernemen & Innovatie

+32 9 267 86 84