Subsidie voor de impactgedreven (her)starter

Deze subsidie voorziet het noodzakelijke startgeld voor vormingscursussen, voor advies- en investeringskosten en als tussenkomst in de deelname van de impactgedreven (her)starter aan beurzen en events.

Doelgroep

 • Impactgedreven starters in hoofd-of bijberoep.
 • Impactgedreven herstarters in hoofd- of bijberoep.
 • Hoofdaandeelhouder of zaakvoerder van een vennootschap die beantwoordt aan de definitie van de impactgedreven (her)starter.

Bedrag

 • Maximaal 4 000 EUR.
 • De subsidie voor de investeringskost bedraagt maximum 50% van de toegekende subsidie en dit voor een maximumbedrag van 2 000 EUR.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen vóór de uiterste indieningsdatum.
  Er is maximaal driemaal per jaar een oproep om aanvraagdossiers in te dienen waarbij de uiterste indieningsdatum wordt gecommuniceerd.
  In 2024 moet de aanvraag uiterlijk op 15 mei 2024 worden ingediend.
 • De aanvrager is maximum twee jaar onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen in hoofd of bijberoep.
 • De aanvrager die een activiteit of beroep uitoefent via de juridische vorm van een vennootschap komt in aanmerking wanneer de hoofdaandeelhouder of zaakvoerder beantwoordt aan de definitie van de impactgedreven (her)starter.
 • De subsidieaanvraag moet gebeuren binnen twee jaar na de aanvang van het sociaal statuut van zelfstandige in hoofd- of bijberoep, of bij de oprichting van een vennootschap.
 • De maatschappelijke zetel van de onderneming is gevestigd in Oost-Vlaanderen en de aanvrager heeft activiteiten op het Oost-Vlaams grondgebied.
 • Een kost of uitgave die onder huidig subsidiereglement wordt vergoed, mag niet gecumuleerd worden met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • E-mail het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 15 mei 2024
  naar economie@oost-vlaanderen.be.
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt en selecteert de aanvragen. Ze brengt een gemotiveerd advies uit.
  De (her)starter kan uitgenodigd worden om zijn aanvraagdossier voor te stellen aan de adviescommissie met de bedoeling zijn dossier te vervolledigen.
 • De deputatie beslist.
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

 

Stel een vraag

dienst Ondernemen & Innovatie

+32 9 267 86 84