Vergoeding voor het uitvoeren van beheermaatregelen binnen het project Water-Land-Schap Barbierbeek verbindt!

Deze vergoeding bevordert een aangepast landbeheer op percelen of delen van percelen langsheen een aantal gerangschikte waterlopen in de Barbierbeekvallei.

Dit aangepast landbeheer heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de oever- en waterlopenstructuur, de waterkwaliteit, biodiversiteit en het rationaliseren van de inefficiënte vorm van de productiepercelen.

Doelgroep

Landbouwers

Bedrag

Afhankelijk van de locatie en het beheerpakket: 

 • minimaal 1 340 EUR per ha per jaar;
 • maximaal 2 489 EUR per ha per jaar.

De vergoeding wordt toegekend als de-minimissteun.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor de aanvang van de veldwerkzaamheden op het bedoelde perceel of deel van het perceel.
 • De aanvrager is 
  • landbouwer (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met landbouwnummer);
  • degene die het perceel heeft aangegeven in de verzamelaanvraag.
 • Het perceel of het deel van het perceel is een aangegeven landbouwperceel dat grenst aan het meanderende deel van de Barbierbeek of aan een gerangschikte waterloop die hierop afwatert (Bijlage 1 – Kaart waterlopen beheermaatregelen Barbierbeek Verbindt!).
 • De overeenkomst wordt afgesloten voor de aanvang van de veldwerkzaamheden op het bedoelde perceel of deel van het perceel.
 • Deze vergoeding mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid voor dezelfde activiteiten op dezelfde locatie.
 • De toekenning van deze vergoeding gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 1. Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor de aanvang van de veldwerkzaamheden op het bedoelde perceel of deel van het perceel naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Landbouw & platteland
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier naar waterlandschap@oost-vlaanderen.be
 2. Bij aanvaarding van de aanvraag wordt binnen de 30 kalenderdagen contact opgenomen met de aanvrager voor het opmaken van een overeenkomst.
  De dienst Landbouw & platteland werkt – na een plaatsbezoek – een voorstel van overeenkomst op maat uit.
  De voorstellen van overeenkomst worden voorgelegd aan de deputatie in volgorde van datum van ondertekening door de aanvrager en tot uitputting van het krediet.
 3. Het beheer wordt uitgevoerd conform de voorwaarden vermeld in de beheerfiches van de beheerpakketten.
 4. De vergoeding wordt, na controle en akkoord van het beheer door de Provincie Oost-Vlaanderen, uitbetaald voor 31 januari volgend op het jaar dat de overeenkomst is uitgevoerd.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.

Privacyverklaring
De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79