Vergoeding voor beheermaatregelen voor het onderhoud van poelen en omliggende bufferstroken binnen het project Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!

Deze vergoeding bevordert een basisbeheer van poelen en een aangepast landbeheer van omliggende bufferstroken op percelen of delen van percelen binnen het projectgebied van de Barbierbeekvallei.

Doelgroep

Landbouwers.

Bedrag

Het bedrag is afhankelijk van het beheerpakket.

De vergoeding wordt toegekend als de-minimissteun.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor de aanvang van de veldwerkzaamheden op het bedoelde perceel of deel van het perceel waar de poel zich bevindt.
 • De aanvrager is
  • landbouwer (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met landbouwnummer);
  • degene die het perceel heeft aangegeven in de verzamelaanvraag.
 • Het perceel of het deel van het perceel waarvoor de overeenkomst wordt afgesloten bevindt zich binnen het projectgebied ‘Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!’
  (Bijlage 1 – Kaart projectgebied Barbierbeek Verbindt!);
 • Op het perceel bevindt zich een poel: een klein wateroppervlak met onverharde, zachthellende oevers, gevoed door oppervlakkig grondwater. De poel bevat het grootste deel van het jaar water, zeker tot en met juli en bij voorkeur jaarrond.
 • De beheermaatregelen worden uitgevoerd op een aangegeven landbouwperceel.
 • Er mogen in het jaar van de aanvraag nog geen veldwerkzaamheden zijn gebeurd op het perceel of het deel ervan waarover de aanvraag handelt.
 • Deze vergoeding mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid voor dezelfde activiteiten op dezelfde locatie.
 • De toekenning van deze vergoeding gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 1. Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor de aanvang van de veldwerkzaamheden op het bedoelde perceel of deel van het perceel naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Klimaat, Milieu en Natuur
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier naar natuur@oost-vlaanderen.be.
 2. Bij aanvaarding van de aanvraag wordt binnen de 30 kalenderdagen contact opgenomen met de aanvrager voor het opmaken van een overeenkomst.
  Na een terreinbezoek wordt samen met de aanvrager een voorstel van overeenkomst op maat uitgewerkt.
  De voorstellen van overeenkomst worden voorgelegd aan de deputatie in volgorde van datum van ondertekening door de aanvrager en tot uitputting van het krediet.
 3. Het beheer wordt uitgevoerd conform de voorwaarden vermeld in de beheerfiches van de beheerpakketten.
 4. De vergoeding wordt, na controle en akkoord van het beheer door de Provincie Oost-Vlaanderen, uitbetaald voor 31 januari volgend op het jaar dat de overeenkomst is uitgevoerd.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.

Privacyverklaring
De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02