Subsidie voor imagoversterkende initiatieven in de land- en tuinbouw

Deze subsidie is bedoeld voor imagoversterkende initiatieven in de land- en tuinbouw.

Imagoversterkende initiatieven zijn acties, maatregelen en evenementen die het positieve beeld van de Oost-Vlaamse land- en tuinbouw uitstralen en bevestigen naar de publieke opinie.

Doelgroep

 • Lokale besturen
 • Vzw’s
 • Feitelijke verenigingen
 • Coöperatieve verenigingen

Bedrag

Minimaal 1 250 EUR en maximaal 5 000 EUR.
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 65% van het begrote initiatief.

De steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III, Afdeling 1 en Artikel 24 (Steun voor afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen één maand voor de aanvang van het initiatief.
 • De aanvrager is een lokaal bestuur, een vzw, een feitelijke vereniging of een coöperatieve vereniging.
 • Het initiatief
  • draagt bij aan het positieve imago van de Oost-Vlaamse land- en tuinbouw;
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • heeft niet tot doel winst te maken;
  • krijgt geen rechtstreekse inkomenssteun;
  • draagt bij aan de uitvoering van de beleidsdoelstellingen van de Provincie Oost-Vlaanderen. In het bijzonder:
   - lokaal voedsel en de korte keten;
   - land- en tuinbouw dichter bij de burger brengen;
   - klimaat-innovatieve landbouw;
   - samenwerking tussen landbouwers;
   - maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO);
   - educatie van doelgroepen. 
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
  Ze mag worden gecumuleerd met een subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier 1 maand voor de aanvang van het initiatief naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Landbouw & platteland
  Woodrow Wilsonplein 2
  9000 Gent
  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier naar landbouw@oost-vlaanderen.be.
 • Stuur uiterlijk 3 maanden na uitvoering van het initiatief een activiteitenverslag en een resultatenrekening naar
  dienst Landbouw & platteland
  Woodrow Wilsonplein 2
  9000 Gent
  of e-mail het activiteitenverslag en de resultatenrekening naar landbouw@oost-vlaanderen.be.
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79