Subsidie voor de aanleg en het beheer van gemengde grasstroken langs erosiegevoelige landbouwpercelen binnen het project Boer aan Boord (provinciaal klimaatfonds)

Deze subsidie heeft als doel het realiseren van gemengde grasstroken op erosiegevoelige landbouwpercelen in de gemeenten Brakel, Zwalm en Maarkedal. De beoogde output is een sterker, klimaatrobuuster landbouwlandschap met een betere waterkwaliteit, minder erosie, meer biodiversiteit en bewustere landbouwers.

Doelgroep

Landbouwers.

Bedrag

3 600 EUR per ha voor 2 teeltseizoenen.

Deze vergoeding wordt toegekend als de-minimissteun.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor de aanvang van de werkzaamheden op het bedoelde perceel of deel van het perceel.
  Een aanvraag indienen kan vanaf 1 januari 2023 tot en met 15 oktober 2023.
 • De aanvrager is
  • landbouwer (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met landbouwnummer);
  • degene die het perceel heeft aangegeven in de verzamelaanvraag.
 • De gemengde grasstrook wordt gerealiseerd op het grondgebied van de gemeente Zwalm, Brakel of Maarkedal.
 • Het akkerperceel is een ‘erosiegevoelig perceel’. Volgens de definitie vastgelegd in het reglement is dat een landbouwperceel dat volgens de potentiële bodemerosiekaart van het Departement Omgeving (Vlaamse Overheid) geklasseerd is als laag, matig, hoog of zeer hoog erosiegevoelig ofwel een landbouwperceel dat aan minstens 1 van volgende criteria beantwoordt: 
  • er loopt een aaneengesloten afstromingslijn door het perceel;
  • er treedt aantoonbare erosie op op het perceel (aan te tonen met fotomateriaal of bewijs van melding modderoverlast bij gemeente);
  • het perceel is volledig of gedeeltelijk gelegen in een knelpuntgebied dat is opgenomen in het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan;
  • het perceel grenst aan een waterloop (raadpleegbaar op het e-loket van Departement Landbouw en Visserij (Vlaamse Overheid) of op de verzamelaanvraag);
  • de aanvraag betreft een strook die aansluit op een bestaande strook langsheen minstens 1 ander perceel.
 • De gemengde grasstrook wordt gerealiseerd langs de laagst gelegen perceelsgrens van een aangeven akkerperceel. Indien een perceel in meerdere richtingen afhelt, kan een gemengde grasstrook worden gerealiseerd onderaan elk van de perceelsgrenzen die afstromend water ontvangen.
 • De afmetingen van de gemengde grasstrook/akkerrandzone worden in overleg met het Steunpunt Erosie bepaald. De minimumbreedte op het smalste deel is 3 meter.
 • De overeenkomst wordt afgesloten voor de aanvang van de veldwerkzaamheden op het bedoelde perceel.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid voor dezelfde activiteiten op dezelfde locatie.
 • De toekenning van de vergoeding gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 1. Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor de aanvang van de veldwerkzaamheden naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek – Steunpunt Erosie
  Godshuizenlaan 95
  9000 Gent
  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier naar erosie@oost-vlaanderen.be.
  Een aanvraag indienen kan vanaf 1 januari 2023 tot en met 15 oktober 2023.
 2. Bij aanvaarding van de aanvraag wordt binnen de 30 kalenderdagen contact opgenomen met de aanvrager voor het opmaken van een overeenkomst.
  Steunpunt Erosie werkt – na een plaatsbezoek – een voorstel van overeenkomst op maat uit.
  De ontwerpovereenkomsten worden voorgelegd aan de deputatie in volgorde van datum van ondertekening door de aanvrager en tot uitputting van het krediet.
 3. Het beheer wordt uitgevoerd conform de voorwaarden vermeld in de beheerfiches van de beheerpakketten.
 4. Voor overeenkomsten startend op 1 september wordt de subsidie, na controle en akkoord van het beheer door de Provincie Oost-Vlaanderen, uitbetaald vóór 31 januari volgend op het jaar dat de overeenkomst is uitgevoerd. 
  Voor overeenkomsten startend op 1 april gebeurt dit vóór 31 juli van hetzelfde jaar.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.

Privacyverklaring
De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

+32 9 267 89 00