Subsidie voor toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen

Deze subsidie wil de organisatie en de promotie van toeristische evenementen van minstens bovenregionaal belang ondersteunen.

Doelgroep

Organisatoren van toeristische evenementen.

Bedrag

De deputatie bepaalt het subsidiebedrag.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen uiterlijk op 14 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt.
 • De aanvrager heeft rechtspersoonlijkheid.
 • Het evenement:
  • vindt geheel of hoofdzakelijk plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • vindt plaats in de loop van het kalenderjaar volgend op de aanvraag;
  • is beperkt in tijd en ruimte;
  • is publieksgericht (gericht op het grote publiek);
  • heeft als hoofddoel het aantrekken van toeristen naar de gemeente, regio en/of provincie. Andere doelstellingen (bv. cultuurspreiding, cultuurcreatie, cultuurparticipatie, erfgoedontsluiting, sportbeoefening …) zijn aanvullend;
  • kan voor maximaal drie opeenvolgende edities subsidies ontvangen.
 • Komen niet in aanmerking voor een subsidie:
  • niet-toeristische evenementen;
  • evenementen die niet door de aanvrager zelf worden georganiseerd;
  • evenementen die meer dan eenmaal per jaar plaatsvinden;
  • evenementen die slechts een onderdeel zijn van grotere evenementen;
  • evenementen met een hoofdzakelijk competitief karakter.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van de subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Mail het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 14 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt naar economie@oost-vlaanderen.be
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt en selecteert op voorhand de aanvragen.
 • De deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Ondernemen & Innovatie

+32 9 267 86 84