Subsidie voor projecten die de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs bevorderen

Deze subsidie ondersteunt nieuwe en/of vernieuwende projecten die de slaagkansen in het leerplichtonderwijs bevorderen.

Doelgroep

 • Scholen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs
 • Scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
 • Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs
 • Samenwerkingsverbanden

Bedrag

 • Individuele scholen: minimaal 1 500 EUR en maximaal 5 000 EUR.
 • Samenwerkingsverbanden
  • waarbij slechts 2 scholen en/of centra actief betrokken zijn: minimaal 3 000 EUR en maximaal 10 000 EUR;
  • waarbij meer dan 2 scholen en/of centra actief betrokken zijn: minimaal 3 000 EUR en maximaal 15 000 EUR.

Voor netoverschrijdende projecten kan het maximumbedrag met 10 % verhoogd worden.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen in de periode van 25 februari tot uiterlijk 1 maart.
 • De aanvrager 
  • is een school, een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of een samenwerkingsverband van scholen en/of centra;
  • is gevestigd in Oost-Vlaanderen.
   Bij een samenwerkingsverband waar ook scholen van buiten de provincie Oost-Vlaanderen bij betrokken zijn, moet de subsidie gebruikt worden voor scholen gevestigd in Oost-Vlaanderen;
  • heeft een gemiddelde Kansarmoede Indicator van 0,5 (dit geldt niet voor scholen buitengewoon onderwijs);
  • kan maximum 1 project indienen.
 • Het project
  • mag niet starten voor het schooljaar dat volgt op een positieve beslissing van de deputatie;
  • heeft een duurtijd van minimum 3 maanden;
  • kan maximaal 2 keer verlengd worden;
  • is nieuw of vernieuwend voor de aanvrager (dit geldt niet voor de verlenging van een bestaand project);
  • heeft een duidelijk zelfstandige identiteit;
  • heeft als streefdoel dat het, na het wegvallen van de subsidie, kan ingebed worden binnen de reguliere werking;
  • moet het leerling-niveau overstijgen.
 • Deze subsidie mag gebruikt worden voor investeringskosten, loonkosten en werkingskosten. Investeringskosten mogen maximaal 35% van de toegekende subsidie bedragen.
 • Deze subsidie mag gecumuleerd worden met een andere gelijkaardige subsidie, maar niet met een subsidie van de Vlaamse overheid, noch met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Mail het ingevulde aanvraagformulier in de periode van 25 februari tot uiterlijk 1 maart naar onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be.
 • Een adviescommissie, aangeduid door de deputatie, selecteert maximum 60 ontvankelijke aanvragen om voor te leggen aan de deputatie. 
  • Eerst worden de ontvankelijke verlengingsaanvragen geselecteerd.
  • Daarna worden de eerst ingediende en ontvankelijke nieuwe aanvragen geselecteerd. 
 • De adviescommissie beoordeelt de aanvragen en formuleert een voorstel voor het bedrag van de subsidie.
 • De deputatie beslist uiterlijk op 31 mei.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag