De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Subsidie voor projecten die de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs bevorderen

Deze subsidie ondersteunt nieuwe en/of vernieuwende projecten die de slaagkansen in het leerplichtonderwijs bevorderen.

Doelgroep

 • Scholen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs
 • Scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
 • Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs
 • Scholengemeenschappen
 • Samenwerkingsverbanden

Bedrag

 • Individuele scholen: minimaal 1 500 EUR en maximaal 5 000 EUR.
 • Scholengemeenschappen of samenwerkingsverbanden van scholen
  • waarbij slechts 2 scholen en/of centra actief betrokken zijn: minimaal 3 000 EUR en maximaal 10 000 EUR;
  • waarbij meer dan 2 scholen en/of centra actief betrokken zijn: minimaal 3 000 EUR en maximaal 15 000 EUR.

Voor netoverschrijdende projecten kan het maximumbedrag met 10 % verhoogd worden.

Voorwaarden

 • Een aanvraag of een aanvraag tot verlenging indienen uiterlijk op 1 maart.
 • De aanvrager 
  • is een school, een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, een scholengemeenschap of een samenwerkingsverband van scholen;
  • is gevestigd in Oost-Vlaanderen.
   Bij een scholengemeenschap of samenwerkingsverband van scholen waarvan ook scholen van buiten de provincie Oost-Vlaanderen deel uitmaken, moet de subsidie gebruikt worden voor scholen gevestigd in Oost-Vlaanderen;
  • telt minstens 15% regelmatige leerlingen die beantwoorden aan één van deze leerlingkenmerken: thuistaal, diploma van de moeder, studietoelage (dit geldt niet voor scholen buitengewoon onderwijs);
  • kan maximum 1 project indienen.
 • Het project
  • is een in de tijd beperkt initiatief, waarvan de uitvoeringsperiode beperkt is tot één schooljaar na de beslissing van de deputatie. Het heeft een duurtijd van minimum 3 maanden;
  • kan maximaal 2 keer verlengd worden;
  • is nieuw of vernieuwend voor de aanvrager;
  • heeft een duidelijk zelfstandige identiteit;
  • heeft als streefdoel dat het, na het wegvallen van de subsidie, kan ingebed worden binnen de reguliere werking;
  • moet het niveau van individuele leerlingbegeleiding overschrijden;
  • mag niet starten voor de deputatie heeft beslist over de aanvraag.
 • Deze subsidie mag gebruikt worden voor investeringskosten, personeelskosten en werkingskosten. Investeringskosten mogen maximaal een kwart van de aangevraagde subsidie bedragen.
 • Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ze mag wel gecumuleerd worden met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 1 maart naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. directie Onderwijs & Vorming
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • Een adviescommissie, aangeduid door de deputatie, beoordeelt op voorhand de aanvragen.
  Ze formuleert een voorstel met betrekking tot het bedrag van de subsidie.
 • De deputatie beslist uiterlijk op 31 mei.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag