Subsidie voor projecten in landen in ontwikkeling (DAC) met draagvlak in de provincie Oost-Vlaanderen

Deze subsidie is gericht op directe lotsverbetering en maatschappelijke emancipatie van de betrokken doelgroepen. 

Zij wil bijdragen tot de verbreding van het draagvlak voor internationale solidariteit en directe verbondenheid met de landen in ontwikkeling.

Doelgroep

 • Rechtspersonen
 • Feitelijke verenigingen
 • Lokale besturen
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Bedrag

 • Maximaal 7 000 EUR: projecten die in belangrijke mate beantwoorden aan de subsidiecriteria.
 • Maximaal 5 000 EUR: projecten die in voldoende mate beantwoorden aan de subsidiecriteria.
 • Maximaal 3 000 EUR: projecten die minimaal beantwoorden aan de subsidiecriteria.

Indien het beschikbare krediet ontoereikend is, wordt de subsidie evenredig verminderd in functie van het aantal ingediende aanvragen.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 15 november van het aanvraagjaar.
  Een aanvraag geldt voor 1 kalenderjaar.
  Het project kan 3 kalenderjaren worden gesubsidieerd mits een jaarlijkse aanvraag én een positieve jaarlijkse evaluatie.
 • De aanvrager
  • is een rechtspersoon met zetel op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen
   of een feitelijke vereniging met minstens 2 natuurlijke personen met woonplaats in de provincie Oost-Vlaanderen die de aanvraag ondertekenen
   of een Oost-Vlaams lokaal bestuur of intergemeentelijke samenwerking die een gemeenteraadsbesluit of gemeenteraadsbesluiten voorleggen waarin de ondersteuning aan het project wordt goedgekeurd;
  • heeft een rechtstreekse band met de samenwerkingspartner(s) en volgt het gesubsidieerde project zelf op;
  • stelt een subsidiedossier in het Nederlands op met bedragen in euro;
  • kan slechts 1 aanvraag per aanvraagjaar indienen.
 • Het project voldoet aan volgende voorwaarden
  • het vindt plaats in een DAC-land;
  • er is inbedding in de lokale context, het is geïntegreerd in de lokale ontwikkelingsstrategie;
  • het heeft aandacht voor de versterking van de samenwerkingspartner;
  • het draagt bij tot duurzame ontwikkeling;
  • er is participatie van de doelgroep;
  • er is ervaringsuitwisseling en samenwerking, zowel met organisaties in België als tussen organisaties in de landen in ontwikkeling onderling;
  • het heeft draagvlak in Oost-Vlaanderen
 • De subsidie mag enkel gebruikt worden voor de kosten van het project in de landen in ontwikkeling.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid op voorwaarde dat dezelfde kosten geen tweemaal gesubsidieerd worden.

Procedure

 • E-mail het ingevulde aanvraagformulier voor 15 november van het aanvraagjaar naar mondialesamenwerking@oost-vlaanderen.be.
  Aanvraagformulieren voor een subsidie 2024 zullen voor 1 augustus beschikbaar zijn.
 • De deputatie beslist voor 1 april van het uitvoeringsjaar over de aanvraag.
  Zij bepaalt het exacte bedrag van de subsidie.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag