Subsidie voor projecten die het draagvlak voor lokaal mondiaal beleid versterken

Deze subsidie wil lokale besturen en actoren stimuleren en ondersteunen om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten om het draagvlak voor mondiale solidariteit te vergroten.
Ze ondersteunt activiteiten in samenwerking met verschillende lokale actoren, gericht op doelgroepen die momenteel beperkt actief zijn rond mondiale solidariteit.
Deze activiteiten hebben een duidelijke mondiale link en sluiten aan bij thema’s rond wereldburgerschap, fairtrade en/of de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Doelgroep

 • Lokale besturen
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • Regionale samenwerkingsverbanden
 • Rechtspersonen
 • Feitelijke verenigingen

Bedrag

 • Maximum 7 000 EUR: projecten die in belangrijke mate aan de subsidiecriteria beantwoorden.
 • Maximum 5 000 EUR: projecten die in voldoende mate aan de subsidiecriteria beantwoorden.
 • Maximum 3 000 EUR: projecten die in beperkte mate aan de subsidiecriteria beantwoorden.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 december van het aanvraagjaar of voor 1 april van het uitvoeringsjaar (voor projecten in het najaar). 
 • Een goedgekeurd project kan - mits het indienen van een nieuwe aanvraag - maximum tweemaal worden verlengd.
 • De aanvrager is een lokaal bestuur of een intergemeentelijk/regionaal samenwerkingsverband of een rechtspersoon of een feitelijke vereniging.
 • Er is een samenwerking tussen minimaal 3 partners, waarvan ten minste 1 lokaal bestuur.
  3 partners ondertekenen de aanvraag.
 • De aanvrager en de 2 bijkomende partners hebben hun zetel of een secretariaat binnen de provincie Oost-Vlaanderen en de geplande activiteiten worden ook binnen deze provincie ontplooid.
 • De aanvraag moet beantwoorden aan volgende verplichte cumulatieve criteria:
  • het project 
   • overstijgt of verbreedt verder de jaarlijkse mondiale werking van het lokaal bestuur;
   • zet in op informeren, sensibiliseren en/of aanzetten tot actief wereldburgerschap door middel van het aanreiken van informatie of actiemodellen langs verschillende kanalen;
   • heeft een duidelijke mondiale link;
  • er is betrokkenheid van één of meerdere partners die beperkt actief zijn rond wereldburgerschap;
  • het gaat over 1 of meerdere activiteiten gespreid over een kalenderjaar.
 • Volgende facultatieve criteria worden bij de beoordeling opgenomen als pluspunten. Deze criteria zijn niet cumulatief:
  • er is een bovenlokale samenwerking;
  • de activiteiten 
   • hebben een link met fairtrade;
   • sensibiliseren en/of informeren over de agenda 2030 en zetten aan tot duurzaam handelen;
   • hebben een rechtstreekse mondiale link via stedenbanden, vierdepijlerwerkingen en/of het regiobeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid op voorwaarde dat dezelfde uitgaven geen tweemaal gesubsidieerd worden.

Procedure

 • E-mail het ingevulde aanvraagformulier voor 1 december van het aanvraagjaar of voor
  1 april van het uitvoeringsjaar (voor projecten in het najaar) naar mondialegemeenten@oost-vlaanderen.be.
 • Een beoordelingscommissie beoordeelt op voorhand de aanvragen. 
  Ze legt een gemotiveerd voorstel voor aan de deputatie.
 • De deputatie beslist en stelt het exacte bedrag van de subsidie vast.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag